výhody registrácie

Kniha proroka Joela

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Joe 1, 1-20

1 Slovo Hospodinovo, které se dostalo k Jóelovi, synu Petúelovu. 2 Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země: Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? 3 Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení: 4 Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť. 5 Vystřízlivějte, opilci, a plačte! Kvílejte, všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst. 6 Vždyť na mou zemi vytáhl pronárod mocný a nesčíslný; má zuby lví, tesáky jako lvice. 7 Zpustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly. 8 Kvílej, jako panna oděná žíněnou suknicí kvílí pro ženicha svého mládí. 9 Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu; truchlí kněží, sluhové Hospodinovi. 10 Pole je popleněno, truchlí role; je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej. 11 Oráči se hanbí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen; sklizeň na poli přišla nazmar. 12 Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí. 13 Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte, sluhové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho Boha je zbaven obětních darů a úliteb. 14 Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého Boha, a úpěte k Hospodinu. 15 Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. 16 Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot? 17 Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo. 18 Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží. 19 K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen. 20 Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.

Joe 1, 1-20

Verš 14
Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého Boha, a úpěte k Hospodinu.
Joe 2:15 - Trubte na polnici na Sijónu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění!

Verš 15
Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
Iz 13:6 - Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.

Joel 1,1 - O Joelovi a Fatuelovi pozri úvod k tomuto prorokovi.

Joel 1,4 - Rezáč, kobylka, skokan a ničiteľ sú len rozličné básnické názvy ázijských sťahovavých kobyliek. Tieto bývajú z času na čas podnes pohromou východných krajín. Lietajú v neuveriteľne veľkých množstvách, ako celé oblaky, ktoré zatemnia aj slnko. Kde zosadnú, vyžerú všetku zeleň, potom letia ďalej. Z opisu proroka Joela, ináč veľmi živého, nemožno zistiť, či hovorí o skutočnej pohrome kobyliek a či kobylkami len zvýrazňuje nepriateľské vojsko.

Joel 1,6-12 - Prorok povzbudzuje izraelský národ k pokániu a stavia mu pred oči tresty, ktoré ho očakávajú pre jeho hriešnosť. Robí to pod rozličnými obrazmi: opisuje nepriateľa, hynúcu vinicu a figovníky, žiaľ panny nad stratou muža jej mladosti atď.

Joel 1,8 - Hoci dievča po zasnúbení ostávalo ešte pannou v rodičovskom dome, zákon ju už pokladal za ženíchovu manželku. Ak zomrel, oplakávala ho ako muža.

Joel 1,9-10 - Pri pokrmových a nápojových obetách sa obetoval chlieb, víno a olivový olej. Keď ich nebolo, nemohli sa konať ani obety.

Joel 1,13 - "Opášte sa!" – totiž kajúcim rúchom.

Joel 1,14 - Zbor ľudu má pôstom a modlitbou odprosovať Pána.

Joel 1,15 - Deň Pána je deň, keď Boh súdi a tresce zem. – Porov. Iz 2,12; 13,6.9.

Joel 1,17 - Začiatok verša je neistý.

Joel 1,19 - K pohrome kobyliek sa druží suchota, takže pole vyzerá ako po požiari.