výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ef 1, 1-23

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši: 2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; 4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. 5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny 6 a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. 7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, 8 kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 9 když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, 10 že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. 11 On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, 12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. 13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého 14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. 15 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, 16 nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. 17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali 18 a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu 19 a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. 20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 22 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, 23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Ef 1, 1-23

Verš 1
Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši:
Rim 1:7 - Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:2 - církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:
2Kor 1:1 - Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji:

Verš 2
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
1Pt 1:2 - a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.

Verš 3
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
2Kor 1:3 - Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
1Pt 1:3 - Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

Verš 4
v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
Jn 15:16 - Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
1Tim 1:9 - a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy,
Lk 1:75 - jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
Ef 5:27 - tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
Kol 1:22 - nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony -
2Tim 1:9 - který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy
Tít 2:12 - a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

Verš 6
a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
Mt 3:17 - A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."

Verš 7
V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
Sk 20:28 - Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
Kol 1:14 - V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
Heb 9:12 - A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.
1Pt 1:18 - Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,

Verš 9
když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
Rim 16:25 - Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,
Ef 3:9 - a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Kol 1:26 - tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu.
2Tim 1:9 - který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy
Tít 1:2 - aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas
1Pt 1:20 - byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

Verš 10
že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
Gn 49:10 - Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení.
Dan 9:24 - Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.
Gal 4:4 - Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,

Verš 11
On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání,
Rim 8:17 - A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.

Verš 13
V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
Rim 8:15 - Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
2Kor 1:22 - On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.
2Kor 5:5 - Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh.
Ef 4:30 - A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

Verš 14
jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
Dt 7:6 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Dt 14:2 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Dt 26:18 - A Hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jak k tobě mluvil. Budeš dbát na všechna jeho přikázání
Rim 8:23 - A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.
1Pt 2:9 - Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Verš 15
Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
Flp 1:3 - Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás
Kol 1:3 - Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
1Sol 1:2 - Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
2Sol 1:3 - Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

Verš 19
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Kol 2:12 - S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.

Verš 20
Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
Ž 110:1 - Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: "Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám."
Sk 2:34 - David nevstoupil na nebe, ale sám říká: 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
1Kor 15:25 - Musí totiž kralovat, 'dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy'.
Kol 3:1 - Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
Heb 1:3 - On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
Heb 10:12 - Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží
1Pt 3:22 - jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.

Verš 22
'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
Ž 8:6 - Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
Mt 28:18 - Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
1Kor 15:27 - vždyť 'pod nohy jeho podřídil všecko'. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil.
Heb 2:8 - všecko jsi podrobil pod jeho nohy.' Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno.

Verš 23
která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Rim 12:5 - tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
1Kor 12:27 - Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Ef 4:16 - z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
Ef 5:23 - protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Ef 1,1 - V mnohých dôležitých kódexoch výraz "v Efeze" chýba. Preto sa zdá, že ide o okružný list cirkvám v Malej Ázii alebo o Pavlov list laodicejskej cirkvi (Kol 4, 16). Nasvedčuje to aj neosobný ráz listu. Pavol sa v Efeze zdržal viac ako dva roky a iste tam mal veľa známych.

Ef 1,3 - Výraz "nebeský – v nebesiach" je typický pre tento Pavlov list (2, 6; 3, 10; 6, 12). Znamená nadzmyslový svet alebo sféru nadprirodzeného bývania.

Ef 1,6 - V origináli je len "v Milovanom". Toto biblické označenie Izraela (Dt 32, 15; Iz 44, 2) sa vzťahuje na Ježiša Krista (porov. Kol 1, 13).

Ef 1,13 - "Aj vy", to sú kresťania obrátení z pohanstva. "Pečať" je alúzia na sviatosť krstu a birmovania (porov. 4, 30; 2 Kor 1, 22).

Ef 1,21 - Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). "Meno" označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15).

Ef 1,22 - Ž 8, 7.

Ef 1,23 - Výraz "plnosť" (pléroma) označuje Božiu plnosť. Cirkev je miestom, kde pôsobí plnosť Kristovej milosti. Môže znamenať aj to, že Cirkev ako telo dopĺňa Krista ako hlavu.