výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ef 5, 1-33

1 Jako milované děti následujte Božího příkladu 2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. 3 O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. 4 Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! 5 Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. 6 Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. 7 Proto s nimi nemějte nic společného. 8 I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 9 Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 10 zkoumejte, co se líbí Pánu. 11 Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. 12 O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. 13 Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. 14 A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 15 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 16 nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. 18 A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, 19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce 20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: 22 ženy svým mužům jako Pánu, 23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. 24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. 25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, 26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; 27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. 28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; 30 vždyť jsme údy jeho těla. 31 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'. 32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. 33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Ef 5, 1-33

Verš 2
a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
Jn 13:34 - Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Jn 15:12 - "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
1Sol 4:9 - O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.
1Jn 3:23 - A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.
1Jn 4:21 - A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
Gal 2:20 - nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Tít 2:14 - On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
1Pt 3:18 - Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
Heb 8:3 - Každý velekněz bývá ustanoven k tomu, aby přinášel dary a oběti; proto musel i Ježíš nutně přinést oběť.
Heb 9:14 - čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

Verš 3
O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.
Mk 7:21 - Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,
Ef 4:29 - Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Kol 3:5 - Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Verš 5
Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
1Kor 6:10 - ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
Gal 5:19 - Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
Kol 3:5 - Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
Zjv 22:15 - Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.

Verš 6
Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
Jer 29:4 - "Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylóna:
Mt 24:4 - Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Mk 13:5 - Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Lk 21:8 - Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a 'nastal čas'. Nechoďte za nimi.
Kol 2:4 - Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.
Kol 2:18 - Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
2Sol 2:3 - Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Verš 8
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
1Sol 5:4 - Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.

Verš 9
Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
Gal 5:22 - Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

Verš 11
Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
Mt 18:17 - Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
1Kor 5:8 - Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy.
1Kor 10:20 - Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.
2Kor 6:14 - Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
2Sol 3:14 - Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.

Verš 13
Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
Jn 3:20 - Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.

Verš 14
A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
Rim 13:11 - Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

Verš 15
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
Kol 4:5 - Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.

Verš 16
nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
Rim 13:11 - Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.

Verš 17
Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
Rim 12:2 - A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
1Sol 4:3 - Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti

Verš 18
A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,
Prís 23:29 - Komu zbude "Ach" a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak?
Iz 5:11 - Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpaluje víno.
Iz 5:22 - Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatným v míchání opojných nápojů,
Lk 21:34 - Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.

Verš 19
ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
Kol 3:16 - Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Verš 20
a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Kol 3:17 - Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
1Sol 5:18 - Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Verš 22
ženy svým mužům jako Pánu,
Gn 3:16 - Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."
1Kor 14:34 - ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.
Kol 3:18 - Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.
Tít 2:5 - byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.
1Pt 3:1 - Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním,

Verš 23
protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
1Kor 11:3 - Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.
Ef 1:22 - 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
Ef 4:15 - Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
Kol 1:18 - on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
Rim 12:5 - tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
1Kor 12:27 - Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Ef 1:23 - která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Ef 4:12 - aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
Kol 1:24 - Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.

Verš 25
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
Kol 3:19 - Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
Gal 1:4 - který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.

Verš 26
aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
Tít 3:5 - On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
1Pt 3:21 - To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista,

Verš 27
tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
Kol 1:22 - nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony -

Verš 30
vždyť jsme údy jeho těla.
Rim 12:5 - tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
1Kor 12:27 - Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

Verš 31
'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'.
Gn 2:24 - Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
Mt 19:5 - A řekl: 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo';
Mk 10:7 - proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce,
1Kor 6:16 - Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno 'budou ti dva jedno tělo'.

Ef 5,1 - Dokonalosť spočíva v nasledovaní Boha a Krista. Porov. Mt 5, 48; 11, 29.

Ef 5,2 - Porov. Ex 29, 18; Ž 40, 7; Ez 20, 41.

Ef 5,2-3 - Ex 20, 12; Dt 5, 16.

Ef 5,8 - Svetlo a tma; porov. 1 Sol 5, 4; 2 Kor 4, 6; 6, 14; Rim 13, 12; Kol 1, 12–13.

Ef 5,12 - Pravdepodobne tu myslí na nemravné obrady pohanských náboženstiev.

Ef 5,12 - Porov. 1, 21.

Ef 5,13-14 - Zmysel týchto veršov je asi tento: Vrhnúť svetlo na hriech znamená ukázať ho taký, aký je, čiže hoden zavrhnutia. Všetko, čo sa vynesie na svetlo, má účasť na svetle a toto svetlo sa stotožňuje s Kristom. Citát je pravdepodobne úryvkom z nejakého starokresťanského hymnu. Podľa sv. Klementa Alexandrijského ide o krstný hymnus.

Ef 5,14 - Porov. Iz 11, 5; 59, 17; Múd 5, 18; 1 Sol 5, 8.

Ef 5,15 - Porov. Iz 52, 7; Nah 2, 1. "Pohotovosť pre evanjelium pokoja" môže tu znamenať horlivosť pre ohlasovanie evanjelia alebo rozlet, ktorý evanjelium dáva ľudskej existencii.

Ef 5,16 - Doslovne: "Vykupujte čas" (gr. káiros). Tento výraz je aj v Kol 4, 5. Má všeobecný význam, a preto ho aj rôzne prekladajú. Čas je tu čas spásy, ktorý sa začal Kristovým zmŕtvychvstaním a potrvá až do jeho slávneho druhého príchodu.

Ef 5,17 - "Prilba spásy" – porov. Iz 59, 17. "Meč Ducha, ktorým je Božie slovo" – porov. Iz 11, 4; 49, 2; Oz 6, 5.

Ef 5,19 - Porov. Kol 3, 16.

Ef 5,19 - "Aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa" – alúzia na Mt 5, 2: "Ježiš otvoril ústa a učil ich". Výraz sa vzťahuje na inšpiráciu priamo od Boha.

Ef 5,21 - O Tychikovi hovoria Sk 20, 4 ako o mužovi pochádzajúcom z tohto kraja. Podľa niektorých on doručil tento list. Pozri aj Kol 4, 7.

Ef 5,23 - "On, Spasiteľ tela", t. j. Cirkvi.

Ef 5,24 - "Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti" – možno chápať: "Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je v neporušiteľnom živote", alebo vo vzťahu k veriacim: "Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista neporušiteľnou láskou."

Ef 5,26 - Myslí sa tu na sviatosť krstu: voda a sviatostné slovo.

Ef 5,27 - Cirkev v takomto stave bude až na konci čias.

Ef 5,31 - Gn 2, 24.

Ef 5,32 - Pavol tu vysvetľuje Gn 2, 24. Manželstvo už od počiatku kresťanstva naznačovalo tajomné spojenie Krista s Cirkvou. Proroci hovorili o zväzku Jahveho s vyvoleným ľudom ako o manželstve. Manželstvo kresťanov viditeľne obnovuje tajomstvo vzťahu Krista k Cirkvi.