výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ef 2, 1-22

1 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, 5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9 nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. 11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Ef 2, 1-22

Verš 1
Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy,
Rim 5:6 - Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.
Kol 2:13 - Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy.

Verš 2
v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.
1Kor 6:11 - A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
Kol 3:7 - Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili.
Tít 3:3 - Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli.
Jn 12:31 - Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.
Jn 14:30 - Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc,
Jn 16:11 - a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
Ef 6:12 - Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Verš 5
hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení -
Rim 6:8 - Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.
Rim 8:11 - A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
Kol 3:1 - Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!
Kol 3:3 - Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.
Sk 15:11 - A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni.“
Tít 3:5 - spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,

Verš 8
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar:
Mt 16:17 - Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.
Ef 1:19 - a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily,

Verš 9
nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.
Rim 3:27 - Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery.
Kol 1:29 - O to sa namáham a borím, jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí.

Verš 10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
2Kor 5:17 - Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Ef 1:4 - Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;
Ef 4:24 - obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.
Tít 2:14 - ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Verš 12
lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete.
Rim 9:4 - Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia.

Verš 14
Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo,
Iz 9:6 - Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí.
Mi 5:5 - Budú pásť mečom krajinu Asýrov a čepeľou krajinu Nimróda. On vyslobodí od Asýra, keď príde do našej krajiny a keď vkročí na naše územie.
Jn 16:33 - Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“
Sk 10:36 - Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých:
Rim 5:1 - A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Kol 1:20 - a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Verš 17
Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko;
Iz 57:19 - a jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu - hovorí Pán -, ja ho uzdravím.
Ef 3:12 - V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho.

Verš 18
lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi.
Jn 10:9 - Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Jn 14:6 - Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Rim 5:2 - Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.
Ef 3:12 - V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho.
Heb 10:19 - A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv,

Verš 19
Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny.
Gal 6:10 - Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Verš 20
Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.
1Kor 3:9 - Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia »roľa a Božia stavba.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše.
Mt 16:18 - A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
1Kor 3:10 - Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia.
Zjv 21:14 - Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.
1Pt 2:4 - Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,

Verš 21
V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,
Ef 4:16 - Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.
1Kor 6:19 - A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?
2Kor 6:16 - A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Ef 2,2 - Podľa antickej predstavy o svete duchovné bytosti obývali sféru vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Zeme až po Mesiac. Sily zla pôsobili v jeho nižších sférach. Knieža tu znamená diabla.

Ef 2,3 - "My... ako ostatní", to sú Židia a pohania. "Telo" u svätého Pavla najčastejšie označuje ľudskú prirodzenosť, neposvätenú Duchom Svätým.

Ef 2,5 - Pavol tu hovorí o spáse, vzkriesení veriacich a o pozdvihnutí do neba (v. 6) ako o prítomnej skutočnosti, vďaka hlbokému životnému spojeniu po- krstených s Ježišom Kristom.

Ef 2,6 - Pravdepodobne sa tu myslí na krst, v ktorom veriaci vstáva s Kristom (Rim 6, 4) a otvára sa mu nebo, lebo má v ňom účasť na nebeských dobrách (porov. 1, 3).

Ef 2,14 - "Pokoj" – porov. Iz 9, 5; Mich 5, 4; Ag 2, 9. "Múr rozdelenia" – ide pravdepodobne o alúziu na múr, ktorý zabraňoval pohanom vstup do svätyne v chráme, a to pod trestom smrti (porov. Sk 21, 28 n.).

Ef 2,17 - Porov. Iz 57, 19; Zach 9, 10.

Ef 2,20 - Pod prorokmi sa tu rozumejú proroci Nového zákona, čiže tí, čo majú charizmu proroctva.