výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ef 2, 1-22

1 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, 5 keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! — 6 spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. 11 Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými, 12 boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. 14 Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, 15 keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. 16 Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. 17 A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. 18 Veď skrze neho máme v jednom Duchu obaja prístup k Otcovi. 19 A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. 20 Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi; 22 v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.

Ef 2, 1-22

Verš 1
Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch,
Rim 5:6 - Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných.
Kol 2:13 - Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy,

Verš 2
v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.
1Kor 6:11 - A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
Kol 3:7 - Kedysi ste sa v tom aj vy pohybovali a žili.
Tít 3:3 - Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutiahodní, nenávideli sme jedni druhých.
Jn 12:31 - Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.
Jn 14:30 - Už vám nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí.
Jn 16:11 - súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
Ef 6:12 - Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.

Verš 5
keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! —
Rim 6:8 - Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť.
Rim 8:11 - Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.
Kol 3:1 - Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha.
Kol 3:3 - Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.
Sk 15:11 - Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni.
Tít 3:5 - zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,

Verš 8
Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.
Mt 16:17 - Ježiš mu odpovedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.
Ef 1:19 - a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.

Verš 9
Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.
Rim 3:27 - Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery.
Kol 1:29 - O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.

Verš 10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.
2Kor 5:17 - Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.
Ef 1:4 - Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.
Ef 4:24 - a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.
Tít 2:14 - On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.

Verš 12
boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete.
Rim 9:4 - Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj prisľúbenia.

Verš 14
Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva,
Iz 9:6 - Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí.
Mi 5:5 - Oni budú spravovať Asýriu mečom a Nimródovu krajinu vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Asýriou, ak by prišla do našej krajiny a vstúpila by na naše územie.
Jn 16:33 - Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
Sk 10:36 - Synom Izraela poslal slovo, keď ohlasoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých.
Rim 5:1 - Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Kol 1:20 - a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.

Verš 17
A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko.
Iz 57:19 - kladiem na pery plod chvály. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu — hovorí Hospodin — ja ich uzdravím.
Ef 3:12 - V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou.

Verš 18
Veď skrze neho máme v jednom Duchu obaja prístup k Otcovi.
Jn 10:9 - Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Jn 14:6 - Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.
Rim 5:2 - Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.
Ef 3:12 - V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou.
Heb 10:19 - Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne,

Verš 19
A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.
Gal 6:10 - A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Verš 20
Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.
1Kor 3:9 - My sme totiž Boží spolupracovníci; vy ste Božia roľa a Božia stavba.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.
Mt 16:18 - A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
1Kor 3:10 - Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia; ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia.
Zjv 21:14 - Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.
1Pt 2:4 - Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny.

Verš 21
V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi;
Ef 4:16 - z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.
1Kor 6:19 - A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha?
2Kor 6:16 - Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa,a budem ich Bohoma oni budú mojím ľudom.

Ef 2,2 - Podľa antickej predstavy o svete duchovné bytosti obývali sféru vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Zeme až po Mesiac. Sily zla pôsobili v jeho nižších sférach. Knieža tu znamená diabla.

Ef 2,3 - "My... ako ostatní", to sú Židia a pohania. "Telo" u svätého Pavla najčastejšie označuje ľudskú prirodzenosť, neposvätenú Duchom Svätým.

Ef 2,5 - Pavol tu hovorí o spáse, vzkriesení veriacich a o pozdvihnutí do neba (v. 6) ako o prítomnej skutočnosti, vďaka hlbokému životnému spojeniu po- krstených s Ježišom Kristom.

Ef 2,6 - Pravdepodobne sa tu myslí na krst, v ktorom veriaci vstáva s Kristom (Rim 6, 4) a otvára sa mu nebo, lebo má v ňom účasť na nebeských dobrách (porov. 1, 3).

Ef 2,14 - "Pokoj" – porov. Iz 9, 5; Mich 5, 4; Ag 2, 9. "Múr rozdelenia" – ide pravdepodobne o alúziu na múr, ktorý zabraňoval pohanom vstup do svätyne v chráme, a to pod trestom smrti (porov. Sk 21, 28 n.).

Ef 2,17 - Porov. Iz 57, 19; Zach 9, 10.

Ef 2,20 - Pod prorokmi sa tu rozumejú proroci Nového zákona, čiže tí, čo majú charizmu proroctva.