výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ef 3, 1-21

1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov… 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: 3 lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou. 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

Ef 3, 1-21

Verš 1
Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov…
Sk 21:33 - Tu veliteľ pristúpil k nemu, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Potom sa opýtal, kto je to a čo vykonal.
Ef 4:1 - Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,
Flp 1:7 - A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia.
Flp 1:13 - moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými
Flp 1:16 - títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia,
Kol 4:3 - Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení,
2Tim 1:8 - Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.
Flm 1:1 - Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,

Verš 2
Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás:
Rim 1:5 - Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy;
Ef 3:8 - Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo
Sk 13:2 - Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“

Verš 3
lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal.
Sk 22:17 - Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, padol som do vytrženia
Sk 22:21 - Ale on mi povedal: »Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.«“
Sk 26:16 - Ale vstaň a stoj na nohách; lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím.
Gal 1:11 - Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod,
Rim 16:25 - A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,

Verš 5
Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom:
Sk 10:28 - I povedal im: „Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom.

Verš 7
A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.
Ef 1:19 - a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily,
Kol 2:12 - S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

Verš 8
Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo
1Kor 15:9 - Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev.
1Tim 1:15 - Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich.
Sk 9:15 - Ale Pán mu povedal: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela;
Sk 13:2 - Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“
Sk 22:21 - Ale on mi povedal: »Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.«“
Gal 1:16 - zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou,
Gal 2:8 - veď ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi -,
1Tim 2:7 - A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.
2Tim 1:11 - a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

Verš 9
a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
Rim 16:25 - A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal
Kol 1:26 - tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým.
2Tim 1:10 - No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom
Tít 1:2 - k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh,
1Pt 1:20 - On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám,
Gn 1:3 - Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.
Ž 33:6 - Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Jn 1:3 - Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
Kol 1:16 - lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.
Heb 1:2 - V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

Verš 10
aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,
1Pt 1:12 - A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.

Verš 12
V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho.
Jn 10:9 - Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Jn 14:6 - Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Rim 5:2 - Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.
Ef 2:18 - lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi.
Heb 10:19 - A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv,

Verš 13
Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.
Flp 1:14 - a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo.
1Sol 3:3 - aby sa nik neplašil v týchto súženiach; veď sami viete, že je to náš údel.
Kol 1:24 - Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Verš 16
nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek,
Ef 6:10 - Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

Verš 17
aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske,
Kol 2:7 - v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky!

Verš 20
A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,
Rim 16:25 - A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,

Ef 3,1 - Veta je podľa všetkého nedokončená a pokračuje v 14. verši. Pavol píše list z väzenia.

Ef 3,3 - Tajomstvo, ktoré bolo Pavlovi oznámené, je vlastne Boží plán spásy realizovaný v Kristovi (v. 11), podľa ktorého aj pohania sú povolaní k spáse. Už v Starom zákone sa nachádzajú dosť nejasné náznaky tohto plánu spásy, že pohania budú spoludedičmi (v. 6).

Ef 3,10 - O kniežatstvách a mocnostiach pozri poznámku k 1, 21.

Ef 3,15 - Každé otcovstvo sa tu chápe ako spoločenstvo, rodina, rod. Boh je Otcom ľudí i anjelov.

Ef 3,18 - Štyri rozmery označujú ľudovým spôsobom nesmiernosť tajomstva Krista a jeho lásky.