výhody registrácie

List Efezským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ef 2, 1-22

1 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, 2 v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, 3 medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. 4 Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 5 aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, 7 aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. 8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. 10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. 11 Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tak zvaná obriezka na tele, učinená rukou, zovie neobriezkou, 12 že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. 14 Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr 15 zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj 16 a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo 17 a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, 18 lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi. 19 Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, 20 vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, 21 v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.

Ef 2, 1-22

Verš 1
Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch,
Rim 5:6 - Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných.
Kol 2:13 - I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy,

Verš 2
v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti,
1Kor 6:11 - A to ste boli niektorí, ale ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
Kol 3:7 - medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili.
Tít 3:3 - Lebo veď aj my sme boli kedysi nesmyselní, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam a žili sme v zlosti a závisti, ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých.
Jn 12:31 - Teraz je súd tohoto sveta; teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté.
Jn 14:30 - Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a nemá na mne ničoho;
Jn 16:11 - a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené.
Ef 6:12 - Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Verš 5
aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -
Rim 6:8 - Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť
Rim 8:11 - A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
Kol 3:1 - A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha;
Kol 3:3 - Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu,
Sk 15:11 - Ale veríme, že skrze milosť Pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni.
Tít 3:5 - nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha,

Verš 8
Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,
Mt 16:17 - A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.
Ef 1:19 - a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.

Verš 9
nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.
Rim 3:27 - Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery.
Kol 1:29 - a tým cieľom aj úsilne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.

Verš 10
Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.
2Kor 5:17 - Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.
Ef 1:4 - tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske,
Ef 4:24 - a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svätosti pravdy.
Tít 2:14 - ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov.

Verš 12
že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete.
Rim 9:4 - ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva i smluvy i zákonodarstvo i svätoslužba i zasľúbenia,

Verš 14
Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr
Iz 9:6 - Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.
Mi 5:5 - On bude pokojom. Keď prijde Assúr do našej zeme a keď vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem kniežat z ľudu.
Jn 16:33 - To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
Sk 10:36 - Slovo, ktoré poslal Bôh synom Izraelovým zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista - a on je Pánom všetkého -,
Rim 5:1 - Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista,
Kol 1:20 - a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Verš 17
a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym,
Iz 57:19 - Stvorím ovocie rtov, pokoj, hojný pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, a uzdravím ho.
Ef 3:12 - v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vieru.

Verš 18
lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi.
Jn 10:9 - Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde.
Jn 14:6 - A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.
Rim 5:2 - skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej.
Ef 3:12 - v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vieru.
Heb 10:19 - Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej -

Verš 19
Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží,
Gal 6:10 - A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery.

Verš 20
vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus,
1Kor 3:9 - Lebo sme Božími spolupracovníkmi; Božou roľou, Božou stavbou ste.
Iz 28:16 - preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zakladám na Sione kameň, zkúsený kameň, uholný, drahý, základ, pevne založený; kto verí voň, nebude náhliť.
Mt 16:18 - A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;
1Kor 3:10 - Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, jako múdry staviteľ položil som základ, a iný stavia naň. Ale každý nech hľadí, jako naň stavia.
Zjv 21:14 - A múr mesta mal dvanásť základov a na nich dvanásť mien dvanástich apoštolov Baránkových.
1Pt 2:4 - ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, jako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému,

Verš 21
v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi,
Ef 4:16 - z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske.
1Kor 6:19 - Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?
2Kor 6:16 - A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.

Ef 2,2 - Podľa antickej predstavy o svete duchovné bytosti obývali sféru vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Zeme až po Mesiac. Sily zla pôsobili v jeho nižších sférach. Knieža tu znamená diabla.

Ef 2,3 - "My... ako ostatní", to sú Židia a pohania. "Telo" u svätého Pavla najčastejšie označuje ľudskú prirodzenosť, neposvätenú Duchom Svätým.

Ef 2,5 - Pavol tu hovorí o spáse, vzkriesení veriacich a o pozdvihnutí do neba (v. 6) ako o prítomnej skutočnosti, vďaka hlbokému životnému spojeniu po- krstených s Ježišom Kristom.

Ef 2,6 - Pravdepodobne sa tu myslí na krst, v ktorom veriaci vstáva s Kristom (Rim 6, 4) a otvára sa mu nebo, lebo má v ňom účasť na nebeských dobrách (porov. 1, 3).

Ef 2,14 - "Pokoj" – porov. Iz 9, 5; Mich 5, 4; Ag 2, 9. "Múr rozdelenia" – ide pravdepodobne o alúziu na múr, ktorý zabraňoval pohanom vstup do svätyne v chráme, a to pod trestom smrti (porov. Sk 21, 28 n.).

Ef 2,17 - Porov. Iz 57, 19; Zach 9, 10.

Ef 2,20 - Pod prorokmi sa tu rozumejú proroci Nového zákona, čiže tí, čo majú charizmu proroctva.