výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tim 1, 1-20

1 Pavel, apoštol Ježiša Krista podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Krista, našej nádeje, 2 Timoteovi, svojmu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, nášho Otca, a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zostal v Efeze, aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia 4 ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca - kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere. 5 Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery, 6 od čoho niektorí sťa od cieľa zablúdili a uchýlili sa k márnosloviu 7 a chcúc byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvrdia. 8 Ale vieme, že zákon je dobrý, keby ho niekto zákonne používal, 9 vediac to, že zákon nie je daný pre spravedlivého, ale pre bezzákonných a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnych, pre nesvätých a obecných, pre otcovrahov a materovrahov a pre vrahov vôbec, 10 pre smilníkov, samcoložníkov, pre tých, ktorí kupčia s ľuďmi, pre lhárov, krivoprísažníkov, a jestli je čo iné, čo sa protiví zdravému učeniu 11 podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktorým to evanjeliom som ja poverený. 12 A ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristu Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma povážil za verného a postavil do služby, 13 ktorý som bol predtým ruhač a prenasledovník a trýzniteľ, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti v nevere. 14 Ale sa preveľmi rozmnožila milosť našeho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. 15 Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. 16 Ale preto som dostal milosrdenstvo, aby na mne prvom dokázal Ježiš Kristus celú zhovievavosť za príklad tým, ktorí majú veriť v neho cieľom večného života. 17 A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Ameň. 18 Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj 19 majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčiac niektorí od seba stroskotali čo do viery, 20 z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa naučili nerúhať sa.

1Tim 1, 1-20

Verš 1
Pavel, apoštol Ježiša Krista podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Krista, našej nádeje,
Sk 9:15 - Ale Pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov i pred kráľov i pred synov Izraelových.
Kol 1:27 - ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy,

Verš 2
Timoteovi, svojmu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, nášho Otca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.
Sk 16:1 - A prišiel aj dolu do Derby a do Lystry. A hľa, bol tam nejaký učeník, menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy Židovky a otca Gréka,
1Sol 3:2 - a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery,
1Kor 4:17 - Preto som vám poslal Timotea, ktorý je mojím milovaným dieťaťom a verným v Pánovi, ktorý vás upomenie na moje cesty v Kristu Ježišovi, jako učím všade v každom sbore.
Gal 1:3 - milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista,
1Pt 1:2 - vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista: milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží!

Verš 3
Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zostal v Efeze, aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia
Sk 20:1 - Keď potom prestal nepokoj, povolal si Pavel k sebe učeníkov, napomenul ich a odoberúc sa vyšiel odtiaľ, aby išiel do Macedonie.

Verš 4
ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca - kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere.
1Tim 4:7 - Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti.
1Tim 6:20 - Ó, Timotee, ostríhaj imanie, ktoré ti je sverené, odvracajúc sa od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena,
2Tim 2:16 - Ale obecným a prázdnym rečiam vyhni. Lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti,
Tít 1:14 - a nedbali na židovské bájky a na prikázania ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.
Tít 3:9 - Ale bláznivým otázkam a rodopravám, škriepkam a zvadám o ceremónie zákona vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.
1Tim 6:4 - je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania,

Verš 5
Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery,
Rim 13:8 - Nebuďte nikomu nič dlžni, krome navzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon.
Gal 5:14 - Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!

Verš 8
Ale vieme, že zákon je dobrý, keby ho niekto zákonne používal,
Rim 7:12 - Tak tedy je zákon svätý, i prikázanie je sväté i spravedlivé i dobré.

Verš 9
vediac to, že zákon nie je daný pre spravedlivého, ale pre bezzákonných a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnych, pre nesvätých a obecných, pre otcovrahov a materovrahov a pre vrahov vôbec,
Gal 5:23 - proti takým veciam nieto zákona.

Verš 11
podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktorým to evanjeliom som ja poverený.
1Tim 6:15 - ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,
1Sol 2:4 - ale jako nás Bôh uznal za hodných byť poverenými evanjeliom, tak hovoríme, nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale Bohu, ktorý zkúša naše srdcia.

Verš 13
ktorý som bol predtým ruhač a prenasledovník a trýzniteľ, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti v nevere.
Sk 8:3 - A Saul len hubil cirkev vnikajúc do domov a vláčil mužov i ženy a dával ich do žalára.
Sk 9:1 - A Saul ešte vždycky dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov Pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi
Sk 22:4 - ktorý som prenasledoval túto cestu až po smrť a pútal som a dával do žalára mužov a ženy,
Sk 26:9 - Nuž ja som myslel v sebe, že musím urobiť menu Ježiša Nazarejského mnoho na priekor,
1Kor 15:9 - Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu.
Gal 1:13 - Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židovstve, že som nad mieru prenasledoval cirkev Božiu a hubil som ju
Jn 9:39 - A Ježiš povedal: Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí.
Jn 9:41 - A Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva.
Sk 3:17 - A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti jako aj vaše kniežatá,

Verš 15
Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja.
Mt 9:13 - Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu.
Mk 2:17 - A keď to počul Ježiš, povedal im: Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Neprišiel som povolať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu.
Lk 5:32 - Neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu.
Lk 19:10 - Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.
1Jn 3:5 - A viete, že sa on ukázal nato, aby sňal naše hriechy, a hriechu v ňom niet.

Verš 18
Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj
1Tim 6:12 - Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.

Verš 19
majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčiac niektorí od seba stroskotali čo do viery,
1Tim 3:9 - ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí,

Verš 20
z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa naučili nerúhať sa.
2Tim 2:17 - a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymeneus a Filétus,
2Tim 4:14 - Kotlár Alexander mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu doplatí Pán podľa jeho skutkov,
1Tim 5:5 - A ozajstná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zotrváva v prosbách a modlitbách dňom i nocou;

1Tim 1,1 - V Pastorálnych listoch titulom "Spasiteľ" sa ozna-čuje aj Boh Otec (2, 3; 4, 10; Tít 1, 3; 2, 10; 3, 4) aj Ježiš Kristus (2 Tim 1, 10; Tít 1, 4; 2, 13; 3, 6). "Ježiš, naša nádej" je jedna z najkrajších pavlovských definícií.

1Tim 1,4 - Bájky a rodokmene sú pravdepodobne židovského pôvodu a týkali sa patriarchov a iných významných osobností Starého zákona.

1Tim 1,7 - Výraz "učitelia zákona" potvrdzuje názor, že jeho protivníci, o ktorých hovorí, boli židovského pôvodu.

1Tim 1,9 - Zákon mal za cieľ prekaziť zlo, preto ho vykúpení už nepotrebujú, lebo ich vedie Duch Svätý.

1Tim 1,15 - Formula "toto slovo je spoľahlivé" sa vyskytuje päťkrát v Pastorálnych listoch (1 Tim 1, 15; 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tít 3, 8). Podčiarkuje slávnostný charakter nejakého vyhlásenia.

1Tim 1,18 - Výrazom "proroctvá" sa tu naznačuje úlo- ha prorokov, ktorú mali pri Timotejovej vysviacke (4, 14; Sk 13, 1–3).

1Tim 1,20 - Meno Hymeneus sa vyskytuje aj v 2 Tim 2, 17 a meno Alexander v 2 Tim 4, 14. Vydať satanovi znamená bezpochyby vylúčenie z kresťanského spoločenstva (porov. 1 Kor 5, 5).