výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tim 4, 1-16

1 Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, 2 hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, 3 ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. 4 Lebo každé stvorenie Božie je dobré, a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním, 5 lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou. 6 Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša Krista, kŕmeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si doteraz nasledoval. 7 Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti. 8 Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života. 9 Verné je to slovo a hodno každého prijatia. 10 Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných. 11 Prikazuj to a uč! 12 Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote. 13 Dokiaľ neprijdem, buď bedlivý čítania, napomínania, učenia. 14 Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru. 15 Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. 16 Maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, ktorí ťa počúvajú.

1Tim 4, 1-16

Verš 1
Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,
2Tim 3:1 - Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.
2Pt 3:3 - vediac najprv to, že v posledných dňoch prijdú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí
Júd 1:18 - že vám hovoril, že v poslednom čase budú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí.
Mt 24:23 - Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte!
2Sol 2:3 - Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,

Verš 3
ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.
Gn 1:29 - A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm.
Gn 9:3 - Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko.
Rim 14:6 - Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu.
1Kor 10:30 - Ale ak ja mám s vďakou podiel na čomsi, prečo sa mne má ktosi rúhať pre to, za čo ja ďakujem?

Verš 4
Lebo každé stvorenie Božie je dobré, a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním,
Gn 1:31 - A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.
Sk 10:15 - A hlas mu zase povedal po druhé: Toho, čo Bôh očistil, ty nemaj za nečisté!
Rim 14:14 - Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné čiže nečisté; iba tomu, kto myslí o niečom, že je obecné, tomu je obecným.

Verš 6
Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša Krista, kŕmeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si doteraz nasledoval.
2Tim 1:5 - keď sa rozpomínam na nepokryteckú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Loide i v tvojej matke Eunike, a som presvedčený, že aj v tebe.
2Tim 3:14 - Ale ty zostávaj v tom, čo mu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil

Verš 7
Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti.
1Tim 1:4 - ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca - kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere.
1Tim 6:20 - Ó, Timotee, ostríhaj imanie, ktoré ti je sverené, odvracajúc sa od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena,
2Tim 2:16 - Ale obecným a prázdnym rečiam vyhni. Lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti,
Tít 1:14 - a nedbali na židovské bájky a na prikázania ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.
Tít 3:9 - Ale bláznivým otázkam a rodopravám, škriepkam a zvadám o ceremónie zákona vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.

Verš 8
Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života.
Kol 2:23 - Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela.

Verš 12
Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote.
Tít 2:15 - To hovor a napomínaj a karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto tebou nepohŕda.
Tít 2:7 - a pri tom sám seba vo všetkom dávaj za príklad dobrých skutkov, v učení neporušenosť, zbožnú vážnosť,
1Pt 5:3 - ani nie ako panujúci nad dedičstvom Pánovým, ale súc príkladom stádu.

Verš 14
Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru.
Sk 6:6 - ktorých postavili pred apoštolov a pomodliac sa vzložili na nich ruky.
Sk 8:17 - Vtedy vzkladali na nich ruky, a dostávali Svätého Ducha.
Sk 13:3 - Vtedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky a prepustili ich.
Sk 19:6 - A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali.
1Tim 5:22 - Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého.
2Tim 1:6 - A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.

1Tim 4,1 - Duch výslovne hovorí skrze tých, čo sú obdarení charizmami.

1Tim 4,2 - "Vypálené znamenie" pripomína znamenia, ktoré vypaľovali zločincom a otrokom, čo zbehli.

1Tim 4,4 - U falošných učiteľov sa už začínalo prejavovať gnostické dualistické učenie, podľa ktorého duch je dobrý a hmota zlá. Preto zakazovali manželstvo a niektoré pokrmy (porov. v. 3).

1Tim 4,5 - Pavol tu má na mysli modlitby dobrorečenia, ktoré sa vyslovovali pri jedle; skladali sa aj z textov vybraných z Písma (porov. Ž 24, 1 a 1 Kor 10, 26).

1Tim 4,13 - Ide o verejné čítanie Svätého písma, ako sa praktizovalo pri zhromaždeniach v synagógach (porov. Lk 4, 16–21; Sk 13, 14–16).

1Tim 4,14 - "Dar" (gr. chárisma) je dar milosti udelený sviatostnou vysviackou, ktorá sa vykonávala vkladaním rúk. Pri Timotejovej vysviacke vkladal ruky predovšetkým sám apoštol (porov. 2 Tim 1, 6), spolu s ním však aj ostatní prítomní kňazi (starší). O výraze "proroctvo" pozri poznámku k 1, 18.