výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tim 6, 1-21

1 Sluhovia, všetci, ktorí sú pod jarmom, nech majú vlastných pánov za hodných všetkej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu. 2 A tí, ktorí majú verných pánov, nech si ich nezlahčujú preto, že sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pretože verní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dobrodenie. To uč a napomínaj. 3 Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista, a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti, 4 je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania, 5 neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ. 6 No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. 7 Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť. 8 Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. 9 A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. 10 Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami. 11 Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. 12 Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred Pontským Pilátom, 14 aby si zachoval seba čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhonného až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, 16 ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň. 17 Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyseľní ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie, 18 aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, sdielni, 19 takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život. 20 Ó, Timotee, ostríhaj imanie, ktoré ti je sverené, odvracajúc sa od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena, 21 ktorú niektorí vyznávajúc zablúdili ohľadne viery. Milosť s tebou! Ameň.

1Tim 6, 1-21

Verš 1
Sluhovia, všetci, ktorí sú pod jarmom, nech majú vlastných pánov za hodných všetkej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu.
Ef 6:5 - Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a s trasením v prostote svojho srdca jako Krista
Kol 3:22 - Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžte verne iba naoko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v prostote srdca bojac sa Boha.
Tít 2:9 - Sluhovia vlastným pánom sa podriaďovať a ľúbiť sa im vo všetkom; nech neodhovárajú,
1Pt 2:18 - Čeľadíni takí, ktorí sa podriaďujú v celej bázni pánom, a to nie len dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným;

Verš 4
je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania,
1Tim 1:4 - ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca - kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere.
2Tim 2:23 - Ale bláznivé a nerozumné otázky odby vediac, že plodia zvady.
Tít 3:9 - Ale bláznivým otázkam a rodopravám, škriepkam a zvadám o ceremónie zákona vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.

Verš 5
neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ.
1Kor 11:16 - Ale ak sa niekto vidí byť škriepivým, my nemáme také obyčaje ani sbory Božie.

Verš 6
No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou.
Prís 15:16 - Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj.
Heb 13:5 - Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakomstva, a majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa neopustím,

Verš 7
Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť.
Jób 1:21 - A riekol: Nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo.
Jób 27:19 - Ľahne bohatý, a nič nie je odpratané; otvorí svoje oči, a niet ho!
Ž 49:17 - Neboj sa, keď niekto bohatne, keď sa množí sláva jeho domu!

Verš 8
Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme.
Prís 27:26 - Barance sú na tvoj odev, a plácou poľa sú kozli.
Ž 55:22 - Hladká bola smotana jeho úst, a jeho srdce bolo hotové k útoku; slová boly jemnejšie nad olej, a v skutku boly jako vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev?
1Pt 5:7 - Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.

Verš 9
A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia.
Prís 11:28 - Ten, kto sa nadeje na svoje bohatstvo, padne; ale spravedliví budú pučať ako lístie.
Mt 13:22 - A zase posiaty do tŕnia je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohoto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo, a býva bez užitku.
Jak 5:1 - Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prijdú na vás!

Verš 10
Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami.
Ex 23:8 - Nevezmeš úplatného daru, lebo úplatný dar oslepuje tých, ktorí majú otvorené oči a prevracia slová spravedlivých.
Dt 16:19 - Neskrivíš súdu! Nebudeš hľadieť na osobu ani neprijmeš daru, lebo dar oslepuje oči múdrych a prevracia slová spravedlivých.
Prís 15:16 - Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj.

Verš 11
Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou.
2Tim 2:22 - Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.

Verš 12
Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.
1Tim 1:18 - Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj

Verš 13
Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred Pontským Pilátom,
1Tim 5:21 - Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachoval bez predsudku a nerobil ničoho z náklonnosti.
Dt 32:39 - A tak teraz vidzte, že ja a len ja som to! A nie je u mňa nijakého Boha. Ja usmrcujem i oživujem, raním a ja tiež uzdravujem, a nie je toho, kto by vytrhol z mojej ruky.
1Sam 2:6 - Hospodin usmrcuje i oživuje; uvodí dolu do ríše smrti i vyvodí z nej.
Mt 27:11 - A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš.
Jn 18:37 - Vtedy mu povedal Pilát: Teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal: Ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedoctvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.

Verš 15
ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,
1Tim 1:17 - A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Ameň.
Zjv 17:14 - Tí budú bojovať s Baránkom, a Baránok zvíťazí nad nimi, pretože je Pánom pánov a Kráľom kráľov, aj tí, ktorí sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.
Zjv 19:16 - A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Verš 16
ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň.
Ex 33:20 - A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom zostal živý.
Dt 4:12 - A Hospodin vám hovoril zprostred ohňa; hlas slov ste počuli, ale nevideli ste nijakej podoby, krome čo ste počuli hlas.
1Jn 4:12 - Boha nikto nikdy nevidel; keď milujeme jeden druhého, Bôh zostáva v nás, a jeho láska je v nás dokonaná.

Verš 17
Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyseľní ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie,
Mk 4:18 - A sú iní, ktorí sa sejú do tŕnia; to sú takí, ktorí počuli slovo,
Lk 8:14 - A zase to, ktoré padlo do tŕnia, to sú takí, ktorí počuli, ale idúc bývajú udusení starosťami, bohatstvom a rozkošmi života a nedonášajú užitku.

Verš 19
takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život.
Mt 6:20 - ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú;
Lk 12:33 - Predajte svoje imania a dajte almužnu! Urobte si mešce, ktoré nevetšejú, nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej, a moľ nekazí;
Lk 16:9 - I ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravedlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov.

Verš 20
Ó, Timotee, ostríhaj imanie, ktoré ti je sverené, odvracajúc sa od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena,
1Tim 1:4 - ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca - kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere.
1Tim 4:7 - Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti.
2Tim 2:16 - Ale obecným a prázdnym rečiam vyhni. Lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti,
Tít 1:14 - a nedbali na židovské bájky a na prikázania ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.
Tít 3:9 - Ale bláznivým otázkam a rodopravám, škriepkam a zvadám o ceremónie zákona vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.

1Tim 6,1-2 - Pavol tu nerieši sociálny problém otroctva, ale hovorí o povinnostiach kresťanských otrokov v rámci ich sociálneho postavenia. Pavol sa často zaoberal problémom otrokov (1 Kor 7, 21–24; Gal 3, 28; Ef 6, 5–9; Kol 3, 22–25; Tít 2, 9–10; Flm 10–17; porov. 1 Pt 2, 18–20). Kresťanstvo neprinieslo násilné a náhle odstránenie otroctva, ale hlásaním prikázania lásky znútra vytváralo takého ducha, ktorý postupne umožňoval zrušiť ho.

1Tim 6,6 - "Spokojnosť" (gr. autarchéia) tu znamená uspokojenie sa s tým, čo človek má.

1Tim 6,12 - Pravdepodobne ide o vyznanie viery, ktoré zložil Timotej pri krste.

1Tim 6,13 - Timotejovo vyznanie viery má príklad vo svedectve, ktoré vydal Kristus pred Pilátom (Jn 18, 36–37).

1Tim 6,15-16 - Ide o liturgickú doxológiu alebo o fragment liturgického hymnu.

1Tim 6,20 - Timotejovi bolo zverené evanjelium, svätá náuka viery. Falošná veda (gr. gnósis) je tu asi prejav neskoršieho gnostického bludu.