výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Tim 6, 1-21

1 כל אשר הם תחת על העבדות יחשבו את אדניהם ראוים לכל כבוד למען לא יחלל שם האלהים והלקח׃ 2 ואלה אשר אדניהם בני אמונה אל יקלו אתם על היותם אחים כי אם יעבדום ביותר בעבור כי מאמינים ואהובים הם המשתדלים לגמל חסד את זאת תלמד ותצוה׃ 3 האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות׃ 4 נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע׃ 5 וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃ 6 ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃ 7 כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃ 8 ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃ 9 אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃ 10 כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃ 11 ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃ 12 הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃ 13 הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס׃ 14 כי שמור תשמר את המצוה באין שמץ ודפי עד הופעת המשיח ישוע אדנינו׃ 15 אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים׃ 16 אשר הוא לבדו חי וקים והוא הדר באור נשגב ואיש לא ראהו ולא יוכל לראונו ולו הכבוד וגבורת עולמים אמן׃ 17 את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃ 18 ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃ 19 ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם׃ 20 אתה טימותיוס שמר את הפקדון והתרחק מדברי הבל הפסולים ומן וכוחי המדע הנקרא כן בשקר׃ 21 אשר יש מתפארים בו ויתעו מן האמונה׃ [ (I Timothy 6:22) החסד עמך אמן׃ ]

1Tim 6, 1-21

Verš 1
כל אשר הם תחת על העבדות יחשבו את אדניהם ראוים לכל כבוד למען לא יחלל שם האלהים והלקח׃
Ef 6:5 - שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃
Kol 3:22 - העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃
Tít 2:9 - העבדים יכנעו לאדניהם ויתרצו להם בכל דבר ולא ימרו את דבריהם׃
1Pt 2:18 - העבדים הכנעו לפני אדניכם בכל יראה לא לפני הטובים והענוים לבד כי אם גם לפני העקשים׃

Verš 4
נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע׃
1Tim 1:4 - ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
2Tim 2:23 - ותרחק מן השאלות התפלות באין מוסר באשר תדע כי אך קטטה מולידות הנה׃
Tít 3:9 - אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃

Verš 5
וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃
1Kor 11:16 - ואם יחשב איש לערער עלינו אין לנו מנהג כזה ולא לקהלות האלהים׃

Verš 6
ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃
Prís 15:16 - טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃
Heb 13:5 - רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

Verš 7
כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃
Jób 1:21 - ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃
Jób 27:19 - עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃
Ž 49:17 - כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃

Verš 8
ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃
Prís 27:26 - כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃
Ž 55:22 - השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
Mt 6:25 - על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
1Pt 5:7 - השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

Verš 9
אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃
Prís 11:28 - בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃
Mt 13:22 - והנזרע בין הקצים הוא השמע את הדבר ודאגת העולם הזה ומרמת העשר ימעכו את הדבר ופרי לא יהיה לו׃
Jak 5:1 - הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃

Verš 10
כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃
Ex 23:8 - ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃
Dt 16:19 - לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם׃
Prís 15:16 - טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃

Verš 11
ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃
2Tim 2:22 - ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃

Verš 12
הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃
1Tim 1:18 - את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃

Verš 13
הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס׃
1Tim 5:21 - הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃
Dt 32:39 - ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
1Sam 2:6 - יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
Mt 27:11 - וישוע העמד לפני ההגמון וישאלהו ההגמון לאמר האתה הוא מלך היהודים ויאמר ישוע אתה אמרת׃
Jn 18:37 - ויאמר אליו פילטוס אם כן אפוא מלך אתה ויען ישוע אתה אמרת כי מלך אנכי לזה נולדתי ולזה באתי בעולם להעיד לאמת כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי׃

Verš 15
אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים׃
1Tim 1:17 - ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃
Zjv 17:14 - המה ילחמו בשה והשה יכול יוכל להם כי הוא אדני האדנים ומלך המלכים ועמו הקרואים והבחירים והנאמנים׃
Zjv 19:16 - ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם מלך המלכים ואדני האדנים׃

Verš 16
אשר הוא לבדו חי וקים והוא הדר באור נשגב ואיש לא ראהו ולא יוכל לראונו ולו הכבוד וגבורת עולמים אמן׃
Ex 33:20 - ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי׃
Dt 4:12 - וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול׃
1Jn 4:12 - את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃

Verš 17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Mk 4:18 - והאחרים הנזרעים בין הקצים הם השמעים את הדבר׃
Lk 8:14 - ואשר נפל בין הקצים הם השמעים והוליכם להם וימכו בדאגות ובעשר ובתאות החיים ופרי לא ישוו למו׃

Verš 19
ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם׃
Mt 6:20 - אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃
Lk 12:33 - מכרו את רכושכם ותנו צדקה עשו לכם כיסים אשר לא יבלו ואוצר בשמים אשר לא יגרע לעולם אשר גנב לא יקרב אליו וסס לא יאכלהו׃
Lk 16:9 - וגם אני אמר לכם עשו לכם אהבים בממון העולה למען בעת כלתו יאספו אתכם אל משכנות עולם׃

Verš 20
אתה טימותיוס שמר את הפקדון והתרחק מדברי הבל הפסולים ומן וכוחי המדע הנקרא כן בשקר׃
1Tim 1:4 - ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
1Tim 4:7 - אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃
2Tim 2:16 - אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃
Tít 1:14 - ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת׃
Tít 3:9 - אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃

1Tim 6,1-2 - Pavol tu nerieši sociálny problém otroctva, ale hovorí o povinnostiach kresťanských otrokov v rámci ich sociálneho postavenia. Pavol sa často zaoberal problémom otrokov (1 Kor 7, 21–24; Gal 3, 28; Ef 6, 5–9; Kol 3, 22–25; Tít 2, 9–10; Flm 10–17; porov. 1 Pt 2, 18–20). Kresťanstvo neprinieslo násilné a náhle odstránenie otroctva, ale hlásaním prikázania lásky znútra vytváralo takého ducha, ktorý postupne umožňoval zrušiť ho.

1Tim 6,6 - "Spokojnosť" (gr. autarchéia) tu znamená uspokojenie sa s tým, čo človek má.

1Tim 6,12 - Pravdepodobne ide o vyznanie viery, ktoré zložil Timotej pri krste.

1Tim 6,13 - Timotejovo vyznanie viery má príklad vo svedectve, ktoré vydal Kristus pred Pilátom (Jn 18, 36–37).

1Tim 6,15-16 - Ide o liturgickú doxológiu alebo o fragment liturgického hymnu.

1Tim 6,20 - Timotejovi bolo zverené evanjelium, svätá náuka viery. Falošná veda (gr. gnósis) je tu asi prejav neskoršieho gnostického bludu.