výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Pt 1, 1-25

1 פטרוס שליח ישוע המשיח אל תושבי תפוצות פנטוס גלטיא קפודקיא אסיא וביתוניא׃ 2 הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃ 3 ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃ 4 לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃ 5 הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃ 6 אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃ 7 למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃ 8 אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃ 9 בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשתיכם׃ 10 את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃ 11 בחקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם בהגידו מראש את ענויי המשיח ואת הגדלות אשר אחריהם׃ 12 ונגלה להם כי לא לפנשם כי אם לנו שרתו בדברים ההם אשר הגד לכם עתה על פי המבשרים אתכם ברוח הקדש השלוח משמים דברים אשר מלאכי אלהים חמדו להשקיף אל תוכם׃ 13 לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃ 14 כבני משמעת אל תתנהגו בתאות אשר התאויתם בעוד היותכם בבלי דעת׃ 15 כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃ 16 כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃ 17 ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃ 18 מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃ 19 כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃ 20 הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃ 21 המאמינים על פיו באלהים אשר הקים אתו מעם המתים ויתן לו כבוד למען היות אמונתכם גם תקוה לאלהים׃ 22 זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃ 23 כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃ 24 כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃ 25 ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃

1Pt 1, 1-25

Verš 1
פטרוס שליח ישוע המשיח אל תושבי תפוצות פנטוס גלטיא קפודקיא אסיא וביתוניא׃
Jak 1:1 - יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים׃

Verš 2
הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃
Heb 12:24 - ואל ישוע סרסר הברית החדשה ואל דם ההזאה המיטיב דבר מדם הבל׃
Rim 1:7 - לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
1Kor 1:3 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Gal 1:3 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃
Ef 1:2 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
2Pt 1:2 - חסד ושלום יהיו לכם למכביר בדעת האלהים וישוע אדנינו׃
Júd 1:2 - רחמים ושלום ואהבה יהיו לכם למכביר׃

Verš 3
ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃
2Kor 1:3 - ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה׃
Ef 1:3 - ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
Rim 6:23 - כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃
Jak 1:18 - הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃
1Kor 15:20 - ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃

Verš 4
לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃
Kol 1:5 - בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃
2Tim 1:12 - ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃

Verš 6
אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃
Rim 5:3 - ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃
Jak 1:2 - אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃
Heb 10:37 - כי עוד מעט רגע והבא יבא לא יאחר׃
1Pt 5:10 - ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃

Verš 7
למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃
Iz 48:10 - הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני׃
1Kor 3:13 - מעשה כל איש יגלה כי היום הוא יבררהו כי באש יראה ואת מה מעשה כל איש ואיש האש תבחננו׃
Jak 1:3 - בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃
1Pt 4:12 - אהובים בבאכם בתוך כור עני למען נסתכם אל נא תתמהו כאלו קרה לכם דבר זר׃

Verš 8
אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃
Jn 20:29 - ויאמר אליו ישוע יען ראית אתי האמנת אשרי המאמינים ואינם ראים׃

Verš 10
את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃
Gn 49:10 - לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Dan 2:44 - וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא׃
Ag 2:7 - והרעשתי את כל הגוים ובאו חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות׃
Za 6:12 - ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל יהוה׃

Verš 11
בחקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם בהגידו מראש את ענויי המשיח ואת הגדלות אשר אחריהם׃
Dan 9:24 - שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים׃
Ž 22:6 - ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃
Iz 53:3 - נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃

Verš 12
ונגלה להם כי לא לפנשם כי אם לנו שרתו בדברים ההם אשר הגד לכם עתה על פי המבשרים אתכם ברוח הקדש השלוח משמים דברים אשר מלאכי אלהים חמדו להשקיף אל תוכם׃
Sk 2:4 - וימלאו כלם רוח הקדש ויחלו לדבר בלשנות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף׃
Ef 3:10 - למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃

Verš 13
לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃
Lk 12:35 - מתניכם יהיו חגורים והנרות דלקים׃
Ef 6:14 - עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃

Verš 15
כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃
Lk 1:75 - בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃

Verš 16
כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃
Lv 11:44 - כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ׃
Lv 19:2 - דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃
Lv 20:7 - והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם׃

Verš 17
ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃
Dt 10:17 - כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד׃
2Krn 19:7 - ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Jób 34:19 - אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃
Sk 10:34 - ויפתח פטרוס את פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים׃
Rim 2:11 - כי אין משא פנים עם האלהים׃
Gal 2:6 - ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃
Ef 6:9 - ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃
Kol 3:25 - וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃

Verš 18
מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃
1Kor 6:20 - כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃
1Kor 7:23 - במחיר נקניתם אל תהיו עבדי בני אדם׃

Verš 19
כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃
Sk 20:28 - לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃
Heb 9:12 - גם לא בא בדם שעירים ועגלים אלא בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקדש פנימה וימצא גאלת עולם׃
Zjv 1:5 - ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים ועליון למלכי ארץ לו אשר אהב אתנו ובדמו גאלנו מחטאתינו׃

Verš 20
הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃
Rim 16:25 - ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃
Ef 1:9 - והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Ef 3:9 - ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
Kol 1:26 - את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃
2Tim 1:9 - אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃
Tít 1:2 - עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃

Verš 21
המאמינים על פיו באלהים אשר הקים אתו מעם המתים ויתן לו כבוד למען היות אמונתכם גם תקוה לאלהים׃
Sk 2:33 - ועתה אחרי הנשאו בימין האלהים לקח מאת האב את הבטחת רוח הקדש וישפך את אשר אתם ראים ושמעים׃
Flp 2:9 - על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃

Verš 22
זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃
Rim 12:10 - באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃
Ef 4:3 - ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃
Heb 13:1 - אהבת האחים תעמד׃
1Pt 2:17 - נהגו כבוד בכל איש אהבו את האחים יראו את אלהים כבדו את המלך׃

Verš 23
כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃
Jak 1:18 - הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃
1Jn 3:9 - כל הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד׃

Verš 24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃
Iz 40:6 - קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃
1Kor 7:31 - והנהנים מן העולם הזה כאלו אין להם הנאה ממנו כי עבור יעבר תאר העולם הזה׃
Jak 1:10 - והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
Jak 4:14 - ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
1Jn 2:17 - והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃

1Pt 1,1 - List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov "v diaspóre" nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva. Tu sa rozumejú kresťania roztrúsení vo svete (porov. 2, 11) a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva.

1Pt 1,3 - Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca, v čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista.

1Pt 1,3-12 - Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia a spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse musíme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu majú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo a) Kristus je blízko, b) spása je najcennejšia hodnota, c) je zaručená, d) proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť.

1Pt 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias.

1Pt 1,10 - Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách.

1Pt 1,16 - Porov. Lv 11, 44.

1Pt 1,17 - Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti.

1Pt 1,24 - Porov. Iz 40, 6 n. (pozri aj Jak 1, 10).