výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Tim 1, 1-18

1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון האלהים לפי הבטחת החיים אשר בישוע המשיח׃ 2 אל טימותיוס בנו החביב חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו ומאת המשיח ישוע אדנינו׃ 3 מודה אני לאלהים אשר אני עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם׃ 4 ונכספתי לראותך בזכרי את דמעותיך למען אמלא שמחה׃ 5 כי באתי לזכר את אמונתך בלתי צבועה ששכנה כבר בלואיס זקנתך ובאבניקה אמך ומבטח אני כי תשכן גם בך׃ 6 על כן אזכירך שתעורר את מתנת האלהים הנתונה לך בסמיכת ידי׃ 7 כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃ 8 לכן אל תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם תסבל הרעות גם אתה כמוני על הבשורה כפי כח האלהים׃ 9 אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃ 10 ועתה נגלה בהראות מושיענו ישוע המשיח אשר בטל את המות ויוצא לאור על ידי הבשורה את החיים ואת אשר איננו עובר׃ 11 אשר הפקדתי להיות לה כרוז ושליח ומורה הגוים׃ 12 ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃ 13 החזק בתכונת הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע׃ 14 שמר את הפקדון הטוב בעזרת רוח הקדש השכן בנו׃ 15 זאת אתה יודע כי פנו ממני כל אשר באסיא ובתוכם פוגלוס והרמוגניס׃ 16 יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי פעמים רבות השיב את נפשי ולא בוש ממוסרי׃ 17 כי אם בהיותו ברומי יגע לבקשני עד כי מצאני׃ 18 יתן לו האדון למצא רחמים מלפני יהוה ביום ההוא ורב שרותו אשר שרת באפסוס אתה ידעת היטב׃

2Tim 1, 1-18

Verš 2
אל טימותיוס בנו החביב חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו ומאת המשיח ישוע אדנינו׃
Gal 1:3 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃
1Tim 1:2 - אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃
1Pt 1:2 - הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃

Verš 3
מודה אני לאלהים אשר אני עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם׃
Sk 22:3 - ויאמר איש יהודי אנכי נולד בטרסוס אשר בקיליקיא ומגדל בעיר הזאת לרגלי גמליאל ומלמד לפי דקדוקי תורת אבותינו ואהי מקנא לאלהים כמוכם כלכם היום׃
Rim 1:9 - כי האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו לעד לי כי תמיד אני מזכיר אתכם׃
1Sol 1:2 - נודה לאלהים על כלכם בכל עת בהזכיר אתכם בתפלותינו׃
1Sol 3:10 - לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם׃

Verš 6
על כן אזכירך שתעורר את מתנת האלהים הנתונה לך בסמיכת ידי׃
Sk 6:6 - את אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם׃
Sk 8:17 - ויסמכו את ידיהם עליהם ויקבלו את רוח הקדש׃
Sk 13:3 - ויצומו ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם וישלחום׃
Sk 19:6 - ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃
1Tim 4:14 - ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃
1Tim 5:22 - אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃

Verš 7
כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃
Rim 8:15 - כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

Verš 8
לכן אל תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם תסבל הרעות גם אתה כמוני על הבשורה כפי כח האלהים׃
Rim 1:16 - כי אינני בוש מבשורת המשיח באשר גבורת אלהים היא לתשועת כל המאמין ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃
Sk 21:33 - ויגש שר האלף ויחזק בו ויצו לאסרו בנחשתים וישאל מי הוא זה ומה עשה׃
Ef 3:1 - בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃
Ef 4:1 - לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
Kol 4:18 - שאלת השלום מידי אני פולוס זכרו את מוסרי החסד עמכם אמן׃
Flm 1:1 - פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃
Flm 1:9 - כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח׃
Flm 1:13 - חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה׃

Verš 9
אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃
Ef 1:3 - ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
Tít 3:4 - אמנם כאשר נגלה נעם אלהים מושיענו ורחמנותו אל האדם׃

Verš 10
ועתה נגלה בהראות מושיענו ישוע המשיח אשר בטל את המות ויוצא לאור על ידי הבשורה את החיים ואת אשר איננו עובר׃
Rim 16:25 - ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃
Ef 1:9 - והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Ef 3:9 - ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
Kol 1:26 - את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃
Tít 1:2 - עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃
1Pt 1:20 - הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃
Iz 25:8 - בלע המות לנצח ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי יהוה דבר׃
Heb 2:14 - ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃

Verš 11
אשר הפקדתי להיות לה כרוז ושליח ומורה הגוים׃
Sk 9:15 - ויאמר אליו האדון לך כי כלי חפץ הוא לי לשאת את שמי לפני גוים ומלכים ולפני בני ישראל׃
Sk 13:2 - ויהי בשרתם את יהוה ובצומם ויאמר רוח הקדש הבדילו לי את בר נבא ואת שאול למלאכה אשר קראתים לה׃
Sk 22:21 - ויאמר אלי לך כי אני אל הגיום עד למרחוק אשלחך׃
Gal 1:15 - אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו׃
Gal 2:8 - כי הפעל בכיפא לשלחו אל המולים הוא פעל גם בי לשלחני אל הגוים׃
Ef 3:8 - לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
1Tim 2:7 - אשר אני הפקדתי לה לכרוז ולשליח אמת אני אמר במשיח ולא אשקר מורה הגוים באמונה ובאמת׃

Verš 13
החזק בתכונת הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע׃
1Tim 3:14 - זאת אני כתב אליך ואקוה לבא אליך במהרה׃

Verš 15
זאת אתה יודע כי פנו ממני כל אשר באסיא ובתוכם פוגלוס והרמוגניס׃
Sk 19:10 - וכן היתה כשנתים ימים עד כי שמעו כל ישבי אסיא גם יהודים גם יונים את דבר ישוע האדון׃

Verš 16
יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי פעמים רבות השיב את נפשי ולא בוש ממוסרי׃
2Tim 4:19 - שאל לשלום פריסקה ועקילס ובית אניסיפורוס׃

2Tim 1,6 - Porov. 1 Tim 4, 14.

2Tim 1,8 - Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.

2Tim 1,9-10 - Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.

2Tim 1,12 - O tom, čo mu bolo "zverené" (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. "Onen deň" je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.

2Tim 1,15 - Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.

2Tim 1,16 - Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.