výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Kol 1, 1-29

1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו׃ 2 אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ 3 נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃ 4 אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים׃ 5 בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃ 6 אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים׃ 7 כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃ 8 והוא גם הודיע אתנו את האבתכם ברוח׃ 9 בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃ 10 להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים׃ 11 להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃ 12 ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃ 13 אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃ 14 אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃ 15 והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃ 16 כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃ 17 והוא לפני הכל והכל קים בו׃ 18 והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃ 19 כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא׃ 20 ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃ 21 וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים׃ 22 עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃ 23 אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃ 24 עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃ 25 אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים׃ 26 את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃ 27 אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃ 28 ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃ 29 ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה׃

Kol 1, 1-29

Verš 2
אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Rim 1:7 - לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Gal 1:3 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃
Ef 1:2 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
1Pt 1:2 - הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃

Verš 3
נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃
Ef 1:15 - בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃
Flp 1:3 - אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃
1Sol 1:2 - נודה לאלהים על כלכם בכל עת בהזכיר אתכם בתפלותינו׃
2Sol 1:3 - חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃

Verš 5
בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃
1Pt 1:4 - לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃

Verš 6
אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים׃
Mk 4:8 - ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי עלה וגדל ויעש זה שלשים שערים וזה ששים וזה מאה׃
Jn 15:16 - לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃

Verš 7
כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃
Kol 4:12 - אפפרס אשר הוא מכם שאל לשלומכם משרת המשיח הנאבק בעדכם בתפלתיו בכל עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת בכל רצון אלהים׃
Flm 1:23 - אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃

Verš 9
בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃
Ef 1:15 - בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃
1Kor 1:5 - אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת׃

Verš 10
להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים׃
Gn 17:1 - ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃
1Kor 7:20 - איש איש במשמרתו אשר נקרא בה שם יעמד׃
Ef 4:1 - לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
Flp 1:27 - רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃
1Sol 2:12 - ונעד בכם ללכת כראוי לפני האלהים הקורא אתכם למלכותו ולכבודו׃
Jn 15:16 - לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃

Verš 13
אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃
Ef 2:4 - אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃
1Sol 2:12 - ונעד בכם ללכת כראוי לפני האלהים הקורא אתכם למלכותו ולכבודו׃
Mt 3:17 - והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Mt 17:5 - עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
2Pt 1:17 - כי לקח מאת אלהים האב יקר וכבוד בבא אליו קול מתוך הדרת כבודו לאמר זה בני ידידי רצתה נפשי בו׃

Verš 14
אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃
Sk 20:28 - לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃
Ef 1:7 - אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Heb 9:14 - אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃
1Pt 1:19 - כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃

Verš 15
והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃
2Kor 4:4 - אשר אלהי העולם הזה עור בהם את דעות הסוררים לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח אשר הוא צלם האלהים׃
Flp 2:6 - אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃
Heb 1:3 - והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃
Zjv 3:14 - ואל מלאך קהל לודקיא כתב כה אמר האמן העד הנאמן והאמתי ראשית בריאת האלהים׃

Verš 16
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃
Gn 1:3 - ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Ž 33:6 - בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם׃
Jn 1:3 - הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
Ef 3:9 - ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
Heb 1:2 - אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות׃

Verš 18
והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃
Ef 1:22 - וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
Ef 4:15 - כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃
Ef 5:23 - כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃
1Kor 15:20 - ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃
Zjv 1:5 - ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים ועליון למלכי ארץ לו אשר אהב אתנו ובדמו גאלנו מחטאתינו׃

Verš 19
כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא׃
Jn 1:14 - והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
Jn 1:16 - וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃
Kol 2:9 - כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃

Verš 20
ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃
2Kor 5:18 - והכל מאת האלהים המרצה אתנו לעצמו על ידי ישוע המשיח ויתן לנו שרות הרצוי׃
1Jn 4:10 - בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃
Iz 9:7 - למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Jn 16:33 - את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃
Sk 10:36 - וישלח את דברו לבני ישראל ויבשר את השלום על ידי ישוע המשיח והוא אדון הכל׃
Rim 5:1 - לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃
Ef 2:14 - כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃

Verš 22
עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃
Lk 1:75 - בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
Ef 1:4 - כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃
Ef 5:27 - להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
2Tim 1:9 - אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃
Tít 2:12 - וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃

Verš 23
אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃
Jn 15:6 - איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃

Verš 24
עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃
2Kor 7:4 - רב בטחוני עליכם רבה תהלתי בכם מלאתי נחמה שבעתי שמחות בכל לחצנו׃
Ef 3:13 - בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃
Flp 2:17 - אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃
2Tim 2:10 - ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃
Rim 12:5 - כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃
1Kor 12:27 - אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃
Ef 4:12 - להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃
Ef 5:23 - כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

Verš 25
אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים׃
Rim 16:25 - ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃
Ef 1:9 - והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Ef 3:9 - ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
2Tim 1:10 - ועתה נגלה בהראות מושיענו ישוע המשיח אשר בטל את המות ויוצא לאור על ידי הבשורה את החיים ואת אשר איננו עובר׃
Tít 1:4 - אל טיטוס בנו האמתי לפי אמונה אחת חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח מושיענו׃
1Pt 1:20 - הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃

Verš 26
את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃
Mt 13:11 - ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את סודות מלכות השמים ולהם לא נתן׃

Verš 27
אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃
2Kor 2:14 - אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃
1Tim 1:1 - פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו׃

Kol 1,7 - Epafras, koloský občan, Pavlov žiak a apoštol svojho rodného mesta i susednej Laodicey a Hierapolu. Pavol ho získal pre Krista v Efeze, kam počas skoro trojročného Pavlovho pobytu prichádzali poslucháči z celej Malej Ázie (Sk 19, 11-12).

Kol 1,9 - Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.

Kol 1,13-20 - Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6-11.

Kol 1,15 - Zrodený od večnosti, Boh z Boha, Kristus má absolútny primát v stvorení a vo vykúpení, ktoré je nové, nadprirodzené stvorenie.

Kol 1,16 - "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (pórov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí.

Kol 1,18 - Kristus sa svojím vtelením, vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním stáva hlavou vykúpeného tajomného tela, Cirkvi (pórov. Ef 4, 14-16), bránou do nového, večného života. "Prvorodený z mŕtvych" znamená prvý zmŕtvychvstalý.

Kol 1,19 - "Plnosť" – buď ako plnosť božstva (ako v 2, 9), alebo plnosť v zmysle Ef 1, 23, alebo plnosť v zmysle celého vykúpeného vesmíru, čo je skôr v súlade s kontextom.

Kol 1,20 - Kristus svojou vykupiteľskou obetou vovádza do sveta poriadok, ako ho pôvodne určil Boh.

Kol 1,22 - V gréckom texte tu idú po sebe dva výrazy označujúce telo (sóma, sárx). Podľa všetkého Pavol tu myslí na Kristovo fyzické telo, v ktorom sa uskutočnilo zmierenie s Bohom.

Kol 1,24 - Pavol nemieni dopĺňať Kristovo utrpenie, lebo ono malo nekonečnú cenu. Ide o doplnenie utrpenia jeho mystického tela, Cirkvi, na ktorom má mať účasť každý jeho úd.

Kol 1,28 - "My" hovorí Pavol aj za svojich spolupracovníkov.