výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ef 1, 1-23

1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃ 2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ 3 ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃ 4 כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃ 5 יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃ 6 לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃ 7 אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃ 8 אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃ 9 והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃ 10 על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃ 11 אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃ 12 להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃ 13 ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃ 14 כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃ 15 בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃ 16 לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃ 17 כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃ 18 ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃ 19 ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃ 20 אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃ 21 ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃ 22 וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃ 23 אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃

Ef 1, 1-23

Verš 1
פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃
Rim 1:7 - לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
1Kor 1:2 - אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃
2Kor 1:1 - פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס עם כל הקדשים אשר באכיא׃

Verš 2
חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Gal 1:3 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃
1Pt 1:2 - הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃

Verš 3
ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
2Kor 1:3 - ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה׃
1Pt 1:3 - ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃

Verš 4
כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃
Jn 15:16 - לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃
1Tim 1:9 - בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃
Lk 1:75 - בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
Ef 5:27 - להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
Kol 1:22 - עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃
2Tim 1:9 - אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃
Tít 2:12 - וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃

Verš 6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
Mt 3:17 - והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃

Verš 7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Sk 20:28 - לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃
Kol 1:14 - אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃
Heb 9:12 - גם לא בא בדם שעירים ועגלים אלא בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקדש פנימה וימצא גאלת עולם׃
1Pt 1:18 - מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃

Verš 9
והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Rim 16:25 - ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃
Ef 3:9 - ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
Kol 1:26 - את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃
2Tim 1:9 - אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃
Tít 1:2 - עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃
1Pt 1:20 - הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃

Verš 10
על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃
Gn 49:10 - לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Dan 9:24 - שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים׃
Gal 4:4 - ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃

Verš 11
אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃
Rim 8:17 - ואם בנים אנחנו גם ירשים נהיה ירשי אלהים וחברי המשיח בירשה אם אמנם נתענה אתו למען גם אתו נכבד׃

Verš 13
ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃
Rim 8:15 - כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
2Kor 1:22 - אשר גם חתמנו ואשר נתן בלבנו את ערבון הרוח׃
2Kor 5:5 - והמכין אתנו לזאת הוא האלהים אשר אף נתן לנו את ערבון הרוח׃
Ef 4:30 - ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃

Verš 14
כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃
Ex 19:5 - ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃
Dt 7:6 - כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה׃
Dt 14:2 - כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה׃
Dt 26:18 - ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו׃
Rim 8:23 - ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו׃
1Pt 2:9 - ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃

Verš 15
בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃
Flp 1:3 - אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃
Kol 1:3 - נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃
1Sol 1:2 - נודה לאלהים על כלכם בכל עת בהזכיר אתכם בתפלותינו׃
2Sol 1:3 - חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃

Verš 19
ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃
Kol 2:12 - כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃

Verš 20
אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃
Ž 110:1 - לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Sk 2:34 - כי דוד לא עלה השמימה והנה הוא אמר נאם יהוה לאדני שב לימיני׃
1Kor 15:25 - כי הוא מלך ימלך עד כי ישית את כל איביו תחת רגליו׃
Kol 3:1 - לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃
Heb 1:3 - והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃
Heb 10:12 - אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלהים׃
1Pt 3:22 - אשר הוא לימין אלהים אחרי אשר עבר השמימה ויכנעו לפניו המלאכים והרשיות והגבורות׃

Verš 22
וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
Ž 8:6 - תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו׃
Mt 28:18 - ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃
1Kor 15:27 - כי כל שת תחת רגליו ובאמרו כל הושת תחתיו ברור הוא שהשת כל תחתיו איננו בכלל׃
Heb 2:8 - כל שתה תחת רגליו הנה באשר שת כל תחתיו לא השאיר דבר שלא שת תחתיו ועתה זה לא ראינו עדין כי כל הושת תחתיו׃

Verš 23
אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃
Rim 12:5 - כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃
1Kor 12:27 - אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃
Ef 4:16 - אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃
Ef 5:23 - כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

Ef 1,1 - V mnohých dôležitých kódexoch výraz "v Efeze" chýba. Preto sa zdá, že ide o okružný list cirkvám v Malej Ázii alebo o Pavlov list laodicejskej cirkvi (Kol 4, 16). Nasvedčuje to aj neosobný ráz listu. Pavol sa v Efeze zdržal viac ako dva roky a iste tam mal veľa známych.

Ef 1,3 - Výraz "nebeský – v nebesiach" je typický pre tento Pavlov list (2, 6; 3, 10; 6, 12). Znamená nadzmyslový svet alebo sféru nadprirodzeného bývania.

Ef 1,6 - V origináli je len "v Milovanom". Toto biblické označenie Izraela (Dt 32, 15; Iz 44, 2) sa vzťahuje na Ježiša Krista (porov. Kol 1, 13).

Ef 1,13 - "Aj vy", to sú kresťania obrátení z pohanstva. "Pečať" je alúzia na sviatosť krstu a birmovania (porov. 4, 30; 2 Kor 1, 22).

Ef 1,21 - Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). "Meno" označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15).

Ef 1,22 - Ž 8, 7.

Ef 1,23 - Výraz "plnosť" (pléroma) označuje Božiu plnosť. Cirkev je miestom, kde pôsobí plnosť Kristovej milosti. Môže znamenať aj to, že Cirkev ako telo dopĺňa Krista ako hlavu.