výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Flm 1, 1-25

1 פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃ 2 ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃ 3 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ 4 מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃ 5 אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים׃ 6 למען אשר תאמץ התחברות אמונתך בדעת כל טוב אשר בכם לשם המשיח׃ 7 כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך׃ 8 לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך׃ 9 כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח׃ 10 אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃ 11 אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך׃ 12 ואתה קבל נא אתו שהוא מעי׃ 13 חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה׃ 14 אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה׃ 15 כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם׃ 16 ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון׃ 17 והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני׃ 18 ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃ 19 אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃ 20 כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון׃ 21 בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי׃ 22 ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃ 23 אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃ 24 ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך׃ 25 חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן׃

Flm 1, 1-25

Verš 1
פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃
Ef 3:1 - בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃
Ef 4:1 - לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃

Verš 2
ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃
Kol 4:17 - ואמרו אל ארכפוס שית לבך לעבודה אשר קבלתה באדון למען תמלאנה׃
Rim 16:5 - שאלו לשלום אפינטוס חביבי שהוא ראשית אכיא למשיח׃
1Kor 16:19 - הקהלות אשר באסיא שאלות לשלומכם עקילס ופריסקלא וגם הקהלה אשר בביתם מרבים לשאל לשלומכם באדנינו׃
Kol 4:15 - שאלו לשלום האחים אשר בלודקיא ולשלום נומפס והקהלה אשר בביתו׃

Verš 4
מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃
1Sol 1:2 - נודה לאלהים על כלכם בכל עת בהזכיר אתכם בתפלותינו׃
2Sol 1:3 - חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃

Verš 10
אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃
Kol 4:9 - עם אוניסימוס האח הנאמן והחביב אשר הוא מכם המה יודיעו אתכם את כל דברינו פה׃
1Kor 4:15 - כי גם אם היו לכם רבבות אמנים במשיח אין לכם אבות רבים כי אנכי הולדתי אתכם בישוע המשיח על ידי הבשורה׃
Gal 4:19 - בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃

Verš 22
ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃
Heb 13:2 - הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃
Flp 1:25 - ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃

Verš 23
אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃
Kol 1:7 - כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃
Kol 4:12 - אפפרס אשר הוא מכם שאל לשלומכם משרת המשיח הנאבק בעדכם בתפלתיו בכל עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת בכל רצון אלהים׃

Verš 24
ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך׃
Sk 12:12 - הוא חשב כזאת והוא בא עד בית מרים אם יוחנן המכנה מרקוס אשר נקהלו שם רבים והם מתפללים יחד׃
Sk 12:25 - וישובו בר נבא ושאול מירושלים אחרי כלותם את השמוש ויקחו אתם את יוחנן המכנה מרקוס׃
Sk 15:37 - ובר נבא יעץ לקחת אתם את יוחנן המכנה מרקוס׃
Kol 4:10 - ארסטרכוס השבוי עמי יחד שאל לשלומכם ומרקוס בן אחות בר נבא אשר צויתם עליו אם יבוא אליכם תקבלהו׃
2Tim 4:11 - ולוקס הוא לבדו עמדי קח את מרקוס והביאהו אתך כי יועיל לי למאד לעבודה׃
1Pt 5:13 - חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃
Sk 19:29 - ותמלא כל העיר מבוכה ויסערו כלם יחדו אל התאטרון ויחטפו אתם את גיוס ואת ארסטרכוס אנשים מקדונים וחברי פולוס במסעיו׃
Sk 20:4 - וילכו אתו עד לאסיא סופטרוס הברואי ומן התסלוניקים ארסטרכוס וסקונדוס וגיוס הדרבי וטימותיוס ומן אסיא טוכיקוס וטרופימוס׃
Sk 27:2 - ונרד אל אניה אדרמטית נכנים לבוא על פני חוף אסיא ונעבר הימה ויהי אתנו ארסטרכוס מוקדון מן תסלוניקי׃
Kol 4:10 - ארסטרכוס השבוי עמי יחד שאל לשלומכם ומרקוס בן אחות בר נבא אשר צויתם עליו אם יבוא אליכם תקבלהו׃
Kol 4:14 - לוקס הרופא החביב ודימס שאלים לשלומכם׃
2Tim 4:10 - כי דימס עזבני באהבתו את העולם הזה וילך לו לתסלוניקי וקריסקיס הלך לגלטיא וטיטוס לדלמטיא׃
Kol 4:14 - לוקס הרופא החביב ודימס שאלים לשלומכם׃
2Tim 4:11 - ולוקס הוא לבדו עמדי קח את מרקוס והביאהו אתך כי יועיל לי למאד לעבודה׃

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.