výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Flm 1, 1-25

1 Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, 2 sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: 3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 4 Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, 5 když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. 6 Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. 7 Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. 8 Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, 9 pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. 10 Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, 11 který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. 12 Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. 13 Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, 14 avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. 15 Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky - 16 ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem. 17 Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. 18 Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. 19 Já Pavel píšu vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. 20 Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. 21 Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. 22 Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. 23 Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, 24 Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. 25 Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Flm 1, 1-25

Verš 1
Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku,
Ef 3:1 - Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany.
Ef 4:1 - Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,

Verš 2
sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě:
Kol 4:17 - A Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána.
Rim 16:5 - Pozdravujte také shromáždění v jejich domě. Pozdravujte Epaineta, mně velmi drahého, který se jako první v provincii Asii oddal Kristu.
1Kor 16:19 - Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě.
Kol 4:15 - Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě.

Verš 4
Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách,
1Sol 1:2 - Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
2Sol 1:3 - Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

Verš 10
Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima,
Kol 4:9 - Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje.
1Kor 4:15 - I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.
Gal 4:19 - Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.

Verš 22
Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován.
Heb 13:2 - s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
Flp 1:25 - Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry,

Verš 23
Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,
Kol 1:7 - Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník.
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.

Verš 24
Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.
Sk 12:12 - S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se.
Sk 12:25 - Když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali s sebou Jana zvaného Marek.
Sk 15:37 - Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník.
1Pt 5:13 - Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.
Sk 19:29 - Pobouření se rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli s sebou Makedonce Gaia a Aristarcha, Pavlovy průvodce na cestách.
Sk 20:4 - Doprovázel ho Sopatros, Pyrrhův syn z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.
Sk 27:2 - Nastoupili jsme na loď z Adramytteia, která měla plout do přístavů v provincii Asii, a vypluli jsme. Byl s námi Makedoňan Aristarchos z Tesaloniky.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.
2Tim 4:10 - Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník.

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.