výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Kol 1, 1-29

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus 2 Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. 3 Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 4 neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím 5 pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; 6 tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. 7 Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. 8 On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch. 9 Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. 10 Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, 11 a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; 12 a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. 13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. 14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: 15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, 16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá, 18 on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. 19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, 20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. 21 I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, 22 nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony - 23 pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. 24 Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. 25 Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, 26 tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. 27 Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. 28 Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. 29 O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.

Kol 1, 1-29

Verš 2
Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho.
Rim 1:7 - Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
1Pt 1:2 - a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.

Verš 3
Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
Ef 1:15 - Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
Flp 1:3 - Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás
1Sol 1:2 - Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
2Sol 1:3 - Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

Verš 5
pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium;
1Pt 1:4 - Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích

Verš 6
tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá.
Mk 4:8 - A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek i třicetinásobný i šedesátinásobný i stonásobný."
Jn 15:16 - Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Verš 7
Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník.
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.
Flm 1:23 - Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,

Verš 9
Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
Ef 1:15 - Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
1Kor 1:5 - on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.

Verš 10
Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,
Gn 17:1 - Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
1Kor 7:20 - Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal.
Ef 4:1 - Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
Flp 1:27 - Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium
1Sol 2:12 - napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království.
Jn 15:16 - Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Verš 13
On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
Ef 2:4 - Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
1Sol 2:12 - napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království.
Mt 3:17 - A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."
Mt 17:5 - Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."
2Pt 1:17 - On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení.

Verš 14
V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
Sk 20:28 - Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
Ef 1:7 - V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
Heb 9:14 - čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.
1Pt 1:19 - nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny

Verš 15
On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
2Kor 4:4 - Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Flp 2:6 - Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
Heb 1:3 - On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
Zjv 3:14 - Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:

Verš 16
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
Gn 1:3 - I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
Ž 33:6 - Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
Jn 1:3 - Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Ef 3:9 - a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Heb 1:2 - v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Verš 18
on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
Ef 1:22 - 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
Ef 4:15 - Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
Ef 5:23 - protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
1Kor 15:20 - Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
Zjv 1:5 - a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů

Verš 19
Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
Jn 1:14 - A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jn 1:16 - Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Kol 2:9 - V něm je přece vtělena všechna plnost božství;

Verš 20
aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
2Kor 5:18 - To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
1Jn 4:10 - V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Iz 9:7 - Slovo poslal Panovník proti Jákobovi a dopadlo na Izraele.
Jn 16:33 - To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
Sk 10:36 - To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
Rim 5:1 - Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ef 2:14 - V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil

Verš 22
nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony -
Lk 1:75 - jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
Ef 1:4 - v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
Ef 5:27 - tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
2Tim 1:9 - který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy
Tít 2:12 - a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

Verš 23
pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
Jn 15:6 - Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

Verš 24
Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.
2Kor 7:4 - Mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý; potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení.
Ef 3:13 - Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.
Flp 2:17 - Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi;
2Tim 2:10 - A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy.
Rim 12:5 - tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
1Kor 12:27 - Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Ef 4:12 - aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
Ef 5:23 - protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Verš 25
Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo,
Rim 16:25 - Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,
Ef 1:9 - když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
Ef 3:9 - a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
2Tim 1:10 - a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.
Tít 1:4 - Titovi, vlastnímu synu ve společné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.
1Pt 1:20 - byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

Verš 26
tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu.
Mt 13:11 - On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.

Verš 27
Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.
2Kor 2:14 - Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání.
1Tim 1:1 - Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje,

Kol 1,7 - Epafras, koloský občan, Pavlov žiak a apoštol svojho rodného mesta i susednej Laodicey a Hierapolu. Pavol ho získal pre Krista v Efeze, kam počas skoro trojročného Pavlovho pobytu prichádzali poslucháči z celej Malej Ázie (Sk 19, 11-12).

Kol 1,9 - Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.

Kol 1,13-20 - Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6-11.

Kol 1,15 - Zrodený od večnosti, Boh z Boha, Kristus má absolútny primát v stvorení a vo vykúpení, ktoré je nové, nadprirodzené stvorenie.

Kol 1,16 - "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (pórov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí.

Kol 1,18 - Kristus sa svojím vtelením, vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním stáva hlavou vykúpeného tajomného tela, Cirkvi (pórov. Ef 4, 14-16), bránou do nového, večného života. "Prvorodený z mŕtvych" znamená prvý zmŕtvychvstalý.

Kol 1,19 - "Plnosť" – buď ako plnosť božstva (ako v 2, 9), alebo plnosť v zmysle Ef 1, 23, alebo plnosť v zmysle celého vykúpeného vesmíru, čo je skôr v súlade s kontextom.

Kol 1,20 - Kristus svojou vykupiteľskou obetou vovádza do sveta poriadok, ako ho pôvodne určil Boh.

Kol 1,22 - V gréckom texte tu idú po sebe dva výrazy označujúce telo (sóma, sárx). Podľa všetkého Pavol tu myslí na Kristovo fyzické telo, v ktorom sa uskutočnilo zmierenie s Bohom.

Kol 1,24 - Pavol nemieni dopĺňať Kristovo utrpenie, lebo ono malo nekonečnú cenu. Ide o doplnenie utrpenia jeho mystického tela, Cirkvi, na ktorom má mať účasť každý jeho úd.

Kol 1,28 - "My" hovorí Pavol aj za svojich spolupracovníkov.