výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Kol 3, 1-25

1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. 3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. 5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. 6 Pro takové věci přichází Boží hněv. 7 I vy jste dříve tak žili. 8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 9 Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky 10 a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. 11 Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus. 12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. 16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. 18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. 19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. 20 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. 21 Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly. 22 Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně. 23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, 24 s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. 25 Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.

Kol 3, 1-25

Verš 1
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
Ef 1:20 - Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,

Verš 3
Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
Rim 6:2 - Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?
Rim 8:24 - Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?
2Kor 5:7 - žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

Verš 4
Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
Flp 3:21 - On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.
1Jn 3:2 - Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Verš 5
Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
Ef 4:22 - Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
Ef 5:3 - O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.
1Sol 4:5 - ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.
Ef 5:5 - Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.

Verš 6
Pro takové věci přichází Boží hněv.
1Kor 6:10 - ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
Gal 5:19 - Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
Ef 5:5 - Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
Zjv 22:15 - Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.

Verš 7
I vy jste dříve tak žili.
1Kor 6:11 - A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
Ef 2:1 - I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
Tít 3:3 - Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.

Verš 8
Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
Ef 4:22 - Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
Heb 12:1 - Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
Jak 1:21 - A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
1Pt 2:1 - Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání

Verš 9
Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky
Ef 4:25 - Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.

Verš 10
a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
Rim 6:4 - Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
Gn 1:26 - I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
Gn 5:1 - Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
Gn 9:6 - Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.
1Kor 11:7 - Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy.

Verš 11
Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.
Gal 3:28 - Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.
Gal 5:6 - V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.
Gal 6:15 - Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.
1Kor 7:21 - Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij.
1Kor 12:13 - Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

Verš 12
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Ef 4:32 - buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Ef 6:11 - Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
1Sol 1:4 - Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným,

Verš 13
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Mt 6:14 - Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
Mk 11:25 - A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení."
Ef 4:32 - buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Verš 14
Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
Jn 13:34 - Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Jn 15:12 - "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
1Sol 4:9 - O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.
1Jn 3:23 - A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.
1Jn 4:21 - A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
Ef 4:3 - a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
Kol 2:2 - Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;

Verš 16
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Ef 5:19 - ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

Verš 17
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Ef 5:20 - a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
1Sol 5:18 - Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Verš 18
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.
Gn 3:16 - Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."
1Kor 14:34 - ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.
Ef 5:22 - ženy svým mužům jako Pánu,
Tít 2:5 - byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.
1Pt 3:1 - Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním,

Verš 19
Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.
Ef 5:25 - Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

Verš 20
Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.
Ef 6:1 - Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

Verš 22
Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.
Ef 6:5 - Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
1Tim 6:1 - Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti.
Tít 2:9 - Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,
1Pt 2:18 - Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.

Kol 3,3 - Nový kresťanský život sa rodí z mystického spojenia pokrsteného s Kristom a skrze neho s Bohom.

Kol 3,5 - Krst ukladá povinnosť zrieknuť sa pohanského života. Porov. Ef 5, 3-5. Niektorí prekladajú: "Umŕtvujte to, čo je vo vás pozemské."

Kol 3,11 - Krst vylučuje akúkoľvek diskrimináciu. Všetci pokrstení sú v Kristovi jedno.

Kol 3,14 - Čnosti sú ako odev a láska je pás, ktorý drží odev pospolu. Bez lásky by sa rozplynuli všetky čnosti. Ona to spôsobuje, že niekto je dokonalý.

Kol 3,16 - "Pod vplyvom milosti" niektorí prekladajú "s vďačnosťou" (gr. en cháriti, lát. in gratia). "Spievajte… žalmy, hymny a duchovné piesne" – môže tu ísť o charizmatické dary, konané pod vplyvom osobitnej milosti počas liturgického zhromaždenia.

Kol 3,18 - O týchto stavovských povinnostiach Pavol podrobnejšie hovorí v Ef 5, 21 – 6, 9.