výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Kol 2, 1-23

1 Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. 2 Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3 v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 4 Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. 5 I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. 6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. 11 V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. 12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. 15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. 16 Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. 17 To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. 18 Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování. 19 Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. 20 Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat: 21 neber to do rukou, nejez, nedotýkej se - jako byste stále ještě byli v moci světa? 22 Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí. 23 Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní.

Kol 2, 1-23

Verš 2
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;
Iz 53:11 - Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
Jer 9:23 - Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův."
Jn 17:3 - A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.
Flp 3:8 - A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic,

Verš 3
v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
1Kor 1:24 - ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

Verš 4
Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.
Kol 2:18 - Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
Ef 5:6 - Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.

Verš 5
I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
1Kor 5:3 - Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi -
1Kor 14:40 - Všechno ať se děje slušně a spořádaně.

Verš 7
V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Ef 3:17 - a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
1Kor 1:5 - on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.

Verš 8
Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!
Heb 13:9 - Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech; kdo je dodržoval, nic tím nezískal.

Verš 9
V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
Jn 1:14 - A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Kol 1:19 - Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,

Verš 10
v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
Jn 1:16 - Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.

Verš 11
V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
Dt 10:16 - Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíjní.
Jer 4:4 - Obřežte se kvůli Hospodinu, obřežte svá neobřezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, aby mé rozhořčení nevyšlehlo jako oheň a nehořelo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky.
Rim 2:29 - Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.
Flp 3:3 - Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci -

Verš 12
S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
Rim 6:4 - Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
Gal 3:27 - Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.
Ef 1:19 - a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Ef 3:7 - Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí:

Verš 13
Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Ef 2:1 - I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,

Verš 15
Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Gn 3:15 - Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."
Mt 12:29 - Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům.
Lk 11:22 - Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí.
Jn 12:31 - Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
Jn 16:11 - soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

Verš 16
Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
Lv 11:2 - "Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy:
Rim 14:2 - Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu.
Gal 4:10 - Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky!
Lv 23:2 - "Mluv k Izraelcům a řekni jim: Slavnosti Hospodinovy, které budete svolávat, jsou bohoslužebná shromáždění. Jsou to mé slavnosti.

Verš 17
To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.
Heb 8:5 - Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. Vždyť Bůh uložil Mojžíšovi, když měl zřídit stánek: 'Hleď, ať uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.'
Heb 10:1 - V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí.

Verš 18
Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
Jer 29:8 - Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte.
Mt 24:4 - Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Ef 5:6 - Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
2Sol 2:3 - Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Verš 20
Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat:
Gal 4:9 - Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví?

Verš 22
Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí.
Iz 29:13 - Panovník praví: "Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem,
Mt 15:9 - marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.'"
Tít 1:14 - a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

Verš 23
Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní.
1Tim 4:8 - Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
1Tim 5:23 - Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína.

Kol 2,1 - V gréckom texte je: "ako tvrdo musím bojovať za vás".

Kol 2,3 - Pórov, Iz 45, 3; Prís 2, 3-5.

Kol 2,8 - "Živly sveta" neznamenajú nevyhnutne hmotné prvky, z ktorých sa skladá svet, ale skôr sily, ktoré ovládali človeka skôr, ako ho Kristus vykúpil. Porov. 2, 20.

Kol 2,9 - "Telesne" podľa všetkého znamená, že plnosť božského bytia a života sa prejavuje v zmŕtvychvstalom Kristovi (v jeho oslávenom tele) a z neho vyžaruje v Cirkvi do veriacich.

Kol 2,11 - Iní prekladajú "smrteľného tela". Pavol tu zase spája ako v 1, 22 oba grécke výrazy sárx a sóma. Pravou obriezkou je krst.

Kol 2,12 - Porov. Rim 6, 4.

Kol 2,14 - "Dlžobný úpis" je alebo Mojžišov zákon, ktorý Kristovou smrťou na kríži stratil platnosť, (porov. Rim 7, 6; Gal 5, 4; Ef 2 ,15), alebo – a to je pravdepodobnejšie – všeobecný mravný dlh celého ľudstva.

Kol 2,15 - Obraz je vzatý z antického sveta. V triumfálnom pochode víťaza idú pred ním porazení. "V ňom" sa môže vzťahovať alebo na kríž, alebo na Ježiša Krista.

Kol 2,16 - Obradné praktiky odvodené z Mojžišovho zákona už stratili platnosť.

Kol 2,17 - Skutočnosť (doslova "telo"), t. j. Kristus, zobrala im všetok význam. "Tieň" nemá už zmysel, keď je tu "skutočnosť".

Kol 2,18 - Ide o verš, ktorý sa veľmi ťažko prekladá, a preto aj ťažko vykladá. Pravdepodobne ide o porušený text.

Kol 2,20 - V krste sa zomiera s Kristom (v. 12) hriechu i "živlom sveta" (porov. Gal 4, 3 n.).

Kol 2,23 - Askéza týchto bludárov nemá hodnotu sama v sebe. Ľahko privádza k pýche a lahodí žiadostivosti zmyslov.