výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 1, 1-6

1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, 2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. 4 Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem. 5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. 6 Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Ž 1, 1-6

Verš 1
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
Ž 26:4 - Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci.
Prís 1:10 - Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj!
Prís 1:15 - můj synu, nechoď s nimi jejich cestou, zdržuj svou nohu od jejich stezky,
Prís 4:14 - Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej.
1Kor 15:33 - Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'.
Ef 5:11 - Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

Verš 2
nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Dt 6:6 - A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.
Dt 17:19 - Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se učil bát Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení;
Joz 1:8 - Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.
Ž 119:1 - Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.

Verš 3
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
Jer 17:8 - Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody."

Verš 4
Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
Jób 21:18 - jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.
Ž 35:5 - Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův,
Iz 17:13 - Národy hučí jak hukot mnohých vod, leč okřikne je a utekou daleko, hnány jako plevy větrem po horách a jako chmýří ve vichřici.
Iz 29:5 - Bude proti tobě dav cizáků jak zvířený prach, ukrutníků dav jak záplava plev. Stane se to náhle, znenadání.
Oz 13:3 - Proto budou jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí, jako plevy, jež vichr odvane z humna, jako kouř z dymníku.

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.