výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 34, 1-22

1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel. 2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. 3 O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. 4 Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. 5 Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. 6 Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. 7 Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. 8 Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. 9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. 10 Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. 11 I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. 12 Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. 13 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? 14 Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. 15 Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. 16 Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. 17 Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich. 18 Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. 19 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. 20 Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. 21 Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. 22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. [ (Psalms 34:23) Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. ]

Ž 34, 1-22

Verš 1
Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.
1Sam 21:13 - Tato slova utkvěla Davidovi v mysli a velice se bál Akíše, krále Gatu.

Verš 10
Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.
Jób 4:11 - Bez úlovku hyne lev a lví mláďata se rozeběhnou.

Verš 12
Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.
1Pt 3:10 - 'Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,

Verš 14
Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.
Heb 12:14 - Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

Verš 15
Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.
Jób 36:7 - Od spravedlivého neodvrací zrak; s králi je na trůn dosazuje navždy a jsou vyvýšeni.
Ž 33:18 - Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
1Pt 3:12 - Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.'

Verš 18
Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
2Tim 3:11 - pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!

Verš 19
Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
2Tim 3:12 - A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Verš 20
Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.
Jn 19:36 - Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: 'Ani kost mu nebude zlomena'.

Z 34 - Poučný alfabetický žalm, ale poradie veršov je porušené.

Z 34,1 - Porov. 1 Sam 21,11-16.