výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 85, 1-13

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm. 2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. 3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy. 4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem. 5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení! 6 Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? 7 Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? 8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! 9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí! 10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. 11 Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. 12 Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. 13 Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. [ (Psalms 85:14) Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. ]

Ž 85, 1-13

Verš 10
Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
Heb 7:2 - a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje.

Verš 12
Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
Ž 67:6 - Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!

Verš 6
Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?
Ž 71:20 - Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět.

Z 85 - Žalmista zachytáva týmto žalmom duševné rozpoloženie tých, čo sa vrátili z babylonského zajatia do vlasti; v ich mene ďakuje za obdržané dobrodenia, prosí o splnenie prísľubu šťastia a dokonalej obnovy, lebo repatrianti s návratom do vlasti očakávajú splnenie mesiášskych proroctiev (Iz 52 n.).

Z 85,14 - Boha, Spasiteľa bude na ceste obnovy a zveľadenia svojho ľudu sprevádzať spravodlivosť a spása.