výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 26, 1-12

1 Davidův. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina. 2 Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce! 3 Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou. 4 Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci. 5 Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu. 6 Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine, 7 aby bylo slyšet mé hlasité díkůvzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. 8 Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. 9 Nesmeť spolu s hříšníky mou duši a můj život s těmi, kdo krev prolévají, 10 kterým na rukou lpí mrzkost, jejichž pravice je plná úplatků. 11 Já přec žiji bezúhonně, vykup mě, smiluj se nade mnou! 12 Moje noha stojí na rovině, v shromážděních budu dobrořečit Hospodinu.

Ž 26, 1-12

Verš 1
Davidův. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina.
Ž 7:8 - Pospolitost národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu.

Verš 4
Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci.
Jób 31:5 - Jestliže jsem licoměrně jednal a moje noha spěchala za lstí,
Ž 1:1 - Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,