výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 125, 1-5

1 Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. 2 Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. 3 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem. 4 Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce! 5 Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!

Ž 125, 1-5

Z 125 - Žalm je výzvou k ľudu, aby dúfal v Pána aj uprostred ťažkých skúšok, ktoré doliehajú na vyvolený národ.

Z 125,1 - O vrchu Sion Boh často sľubuje, že sa nepohne (Iz 2,2; Mich 4,1; Ž 68,17).

Z 125,2 - Jeruzalem, ako je známe, bol postavený na vrchu a zovšadiaľ, okrem severu, mal skvelú hradbu vrchov.

Z 125,5 - Mnohí z Izraelitov odpadli, dali sa zastrašiť. Pán ich zahubí s tými, čo nevedia rozlišovať dobro od zla.