výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 3, 1-8

1 Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem. 2 Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají! 3 Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne." 4 Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. 5 Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá. 6 Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. 7 Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou. 8 Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. [ (Psalms 3:9) V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! ]

Ž 3, 1-8

Verš 8
Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. [ (Psalms 3:9) V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! ]
Prís 21:31 - Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina.
Iz 43:11 - Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.
Jer 3:23 - Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
Oz 13:4 - Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.
Zjv 7:10 - A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."
Zjv 19:1 - Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu,

Verš 1
Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
2Sam 15:1 - Později si Abšalóm opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali.
2Sam 16:1 - Sotvaže David přešel přes vrchol, jde mu vstříc Mefíbóšetův sluha Síba se spřežením osedlaných oslů a na nich dvě stě chlebů, sto hrud sušených hroznů, sto košíků letního ovoce a měch vína.
2Sam 17:1 - Achítofel pravil Abšalómovi: "Dovol, abych vybral dvanáct tisíc mužů a hned této noci se vydal pronásledovat Davida.
2Sam 18:1 - David dal nastoupit lidu, který byl s ním, a ustanovil nad nimi velitele nad tisíci a nad sty.

Verš 5
Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
Ž 4:8 - Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. [ (Psalms 4:9) Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. ]

Verš 6
Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
Ž 27:3 - Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.

Z 3,6 - Cirkevní Otcovia vzťahujú tento verš na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.