výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 83, 1-18

1 Píseň. Žalm pro Asafa. 2 Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! 3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu, 4 kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš: 5 "Pojďme," praví, "vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene!" 6 Tak se spolu svorně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu 7 stany edómské a Izmaelci, Hagrejci i Moáb, 8 Gebal, Amón s Amálekem, Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru, 9 Ašúr se k nim také přidal. Paží synů Lotových se stali. 10 Nalož s nimi jako s Midjánem, jako se Síserou, jako s Jabínem v Kíšonském úvalu: 11 u Én-dóru byli vyhlazeni, mrvou na roli se stali. 12 Nalož s jejich knížaty jak s Orébem a Zébem, s všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem, se Salmunou, 13 kteří řekli: "Zaberme si Boží nivy!" 14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, jako stéblo unášené větrem! 15 Jako požár, když stravuje lesy, jako plameny, když sežehují hory, 16 tak je postihni svou bouří, svou smrští je vyděs. 17 Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine. 18 Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou, [ (Psalms 83:19) ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí! ]

Ž 83, 1-18

Z 83 - Tento žalm je posledným z 12-ich žalmov, ktoré nosia meno Asafa (73 - 83).

Z 83,7 - Žalmista uvádza zoznam nepriateľov, a to podrobnejší, ako je v 2 Krn 20. Agaréni - Nomádi, pravdepodobne na východ od Amončanov a Moabčanov. Okrem Asýrčanov všetci susedili s Izraelom a okrem Asýrčanov, Filištíncov a Týrčanov boli všetky národy príbuzné Izraelu. Najzarytejšími nepriateľmi boli však Moabčania a Amončania. Žalmista vynechal už len Chamových potomkov, Egypťanov, ktorí okrem malých výnimiek boli vždy v nepriateľstve s Izraelom.

Z 83,10 - Od Madiánčanov oslobodil Izraelitov Gedeon (Sdc 7,1 n.). Druhé, nie menšie víťazstvo dožičil Pán Izraelitom za Baraka a Debory nad kráľom Jabinom z Hazoru za vojvodcu "Sisaru" (Sdc 4 a 5). "Endor" je malé mestečko na úpätí Tábora, kde neďaleko pramení potok Kišon.

Z 83,12 - "Oreb a Zeb" boli madiánski vojvodcovia (Sdc 7,25), "Zebee a Salmana" zasa madiánski králi (Sdc 8,5-21).