výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 83, 1-19

1 Pieseň. Žalm Azafov. 2 Nemlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože! 3 Lebo hľa, tvoji nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. 4 Snujú ľstivú radu proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ. 5 Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo. 6 Lebo sa uradili spolu jako jedno srdce; urobili smluvu proti tebe, 7 stány Edomove a Izmaeliti, Moáb a Hagrovia, 8 Gebal, Ammon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru. 9 Aj Assúr sa pripojil k nim; stali sa ramenom synov Lota. Sélah. 10 Učiň im ako Midianovi, jako Siserovi, jako Jabinovi pri potoku Kíšone. 11 Boli zahladení v En-dore a stali sa hnojivom zemi. 12 Nalož s nimi, s ich vodcami jako s Orébom a Zeebom, jako s Zebachom a Calmunnom, so všetkými ich kniežatami, 13 ktorí povedali: Dobyme si dedične príbytky Božie! 14 Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako posekané steblie pred vetrom. 15 Ako čo oheň spaľuje les, a jako plameň zapaľuje a trávi vrchy, 16 tak ich stíhaj svojou víchricou a svojou búrkou ich predes! 17 Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine! 18 Nech sa hanbia a desia na večné veky, nech rumenejú hanbou a zahynú, 19 a tak nech poznajú, že ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou.

Ž 83, 1-19

Z 83 - Tento žalm je posledným z 12-ich žalmov, ktoré nosia meno Asafa (73 - 83).

Z 83,7 - Žalmista uvádza zoznam nepriateľov, a to podrobnejší, ako je v 2 Krn 20. Agaréni - Nomádi, pravdepodobne na východ od Amončanov a Moabčanov. Okrem Asýrčanov všetci susedili s Izraelom a okrem Asýrčanov, Filištíncov a Týrčanov boli všetky národy príbuzné Izraelu. Najzarytejšími nepriateľmi boli však Moabčania a Amončania. Žalmista vynechal už len Chamových potomkov, Egypťanov, ktorí okrem malých výnimiek boli vždy v nepriateľstve s Izraelom.

Z 83,10 - Od Madiánčanov oslobodil Izraelitov Gedeon (Sdc 7,1 n.). Druhé, nie menšie víťazstvo dožičil Pán Izraelitom za Baraka a Debory nad kráľom Jabinom z Hazoru za vojvodcu "Sisaru" (Sdc 4 a 5). "Endor" je malé mestečko na úpätí Tábora, kde neďaleko pramení potok Kišon.

Z 83,12 - "Oreb a Zeb" boli madiánski vojvodcovia (Sdc 7,25), "Zebee a Salmana" zasa madiánski králi (Sdc 8,5-21).