výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 84, 1-12

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm. 2 Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! 3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! 4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! 5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. 6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. 7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním. 8 Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu. 9 Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože! 10 Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout. 11 Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti, 12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. [ (Psalms 84:13) Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! ]

Ž 84, 1-12

Verš 2
Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů!
Ž 42:1 - Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.
Ž 63:1 - Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

Verš 12
vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. [ (Psalms 84:13) Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! ]
Ž 2:12 - Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!
Ž 34:8 - Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Z 84 - Žalmista je mimo hraníc vlasti, ďaleko od svätostánku.

Z 84,7 - Pútnici nepoznajú ťažkosti cesty, vedie ich túžba po Bohu a jeho svätyni. "Až pôjdu vyprahnutým údolím" (hebr. báká'), kde niet vody, ktorá by osviežila a prinavrátila stratenú silu, aj toto údolie je pre pútnikov požehnaným krajom, akoby ho zavlažil ranný dážď. "Ranný dážď" - je jesenný dážď v čase siatia. Tento dážď je veľmi užitočný, tvrdú zem mení na kyprú pôdu a dáva možnosť vzrastu bujnej vegetácii.

Z 84,10 - Pútnici, keď došli do chrámu, modlievali sa aj za "pomazaného", za kráľa.