výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 87, 1-7

1 Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám. 2 Hospodin miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy. 3 Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží! 4 Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kúšem, každý z nich se zrodil tady. 5 O Sijónu řeknou: V něm se zrodil ten i onen, a sám Nejvyšší jej činí pevným. 6 Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená: Každý z nich se zrodil tady. 7 A dají se do zpěvu a tance: Všechna spása pramení mi z tebe!

Ž 87, 1-7

Z 87 - Žalm je prorockou víziou mesiášskeho Siona, ktorý bude vlasťou a matkou všetkých národov a prameňom všetkých dobier.

Z 87,4 - "Rahab", doslovne ,zmätok, pýcha', tu značí Egypt (Iz 30,7; 51,9). Dvoje najväčších pohanských kráľovstiev, Egypt a Babylonia, stáročia bojovali o nadvládu nad Palestínou, nad svätým mestom, napokon sa ony musia podrobiť a uznajú Pána, Izraelovho Boha, za svojho vládcu a budú sa mu klaňať.

Z 87,6 - Žalmista uvádza Pána, ktorý píše o každom národe, že "sa tam narodil", že sa narodil na Sione, že je duchovným občanom Božieho mesta, Siona, ktorý je obrazom Cirkvi.