výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 87, 1-7

1 Od Kórachovcov. Žalm. Pieseň. Jeho základy sú na posvätných vrchoch. 2 Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. 3 Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. — Sela — 4 Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš, tí všetci sa tu narodili. 5 O Sione sa povie: Ten i onen sa tam narodil a sám Najvyšší ho upevnil. 6 Hospodin pri súpise národov pripomenie: Tento sa tam narodil. — Sela — 7 Dajú sa do spevu a tanca: Pre mňa všetko z teba pramení.

Ž 87, 1-7

Z 87 - Žalm je prorockou víziou mesiášskeho Siona, ktorý bude vlasťou a matkou všetkých národov a prameňom všetkých dobier.

Z 87,4 - "Rahab", doslovne ,zmätok, pýcha', tu značí Egypt (Iz 30,7; 51,9). Dvoje najväčších pohanských kráľovstiev, Egypt a Babylonia, stáročia bojovali o nadvládu nad Palestínou, nad svätým mestom, napokon sa ony musia podrobiť a uznajú Pána, Izraelovho Boha, za svojho vládcu a budú sa mu klaňať.

Z 87,6 - Žalmista uvádza Pána, ktorý píše o každom národe, že "sa tam narodil", že sa narodil na Sione, že je duchovným občanom Božieho mesta, Siona, ktorý je obrazom Cirkvi.