výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 136, 1-26

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 2 Ďakujte Bohu bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 3 Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 4 Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 5 Dômyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 6 Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 7 Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 8 Slnko má vládnuť vo dne, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 9 Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 10 Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 11 Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 13 Rozdelil Trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 14 Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 15 Faraóna i s vojskom vrhol do Trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 16 Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 17 Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 18 Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 19 Amorejského kráľa Síchona, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 20 Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 21 Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 23 Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 24 Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 25 Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 26 Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 136, 1-26

Verš 5
Dômyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Gn 1:1 - Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Verš 6
Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 24:2 - Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch.

Verš 7
Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Gn 1:14 - Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky.

Verš 8
Slnko má vládnuť vo dne, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Gn 1:16 - Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.

Verš 10
Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ex 12:29 - Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka.
Ž 78:43 - keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na coánskom poli.
Ž 78:51 - V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v Chámových stanoch.

Verš 11
Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ex 12:31 - Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Vstaňte! Odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti! Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti!
Ex 12:51 - V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelitov z Egypta.
Ex 13:3 - Mojžiš povedal ľudu: Pamätajte na tento deň, v ktorý ste vyšli z Egypta, z domu otroctva. Hospodin vás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Preto sa nesmie jesť nič kysnuté.
Ex 13:17 - Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištíncov, hoci bola kratšia. Boh totiž povedal: Keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta.

Verš 12
Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ex 6:4 - Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzinci.

Verš 13
Rozdelil Trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ex 14:21 - Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila.
Ž 78:13 - Rozdelil more a previedol ich, vodu postavil ako val.

Verš 15
Faraóna i s vojskom vrhol do Trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ex 14:24 - V čase rannej stráže sa však Hospodin pozrel na tábor Egypťanov z ohnivého a oblačného stĺpa a uviedol ich do zmätku.

Verš 16
Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ex 15:1 - Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň: Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil; koňa i jeho jazdca zmietol do mora.
Ex 16:1 - Celá izraelská pospolitosť odišla z Élimu a pätnásty deň druhého mesiaca po odchode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom.
Ex 17:1 - Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refídime, ale ľud nemal pitnú vodu.
Ex 19:1 - Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť.
Ž 78:53 - bezpečne ich vodil, nemuseli sa báť, no ich nepriateľov pohltilo more.

Verš 17
Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Nm 21:24 - Izrael ho však porazil ostrím meča a obsadil jeho územie od Arnóna až po Jabbók, až po Amónčanov, lebo Jázer leží na amónskej hranici.
Nm 21:34 - Hospodin povedal Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Ty s ním však nalož tak, ako si urobil amorejskému kráľovi Síchonovi, ktorý býval v Chešbóne.
Joz 12:1 - Toto sú králi krajiny, ktorých Izraeliti pobili a ich zajordánske územie obsadili smerom na východ od potoka Arnón až po vrch Chermón s celou východnou Arábou.
Ž 135:10 - Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov:

Verš 20
Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Dt 3:1 - Potom sme sa obrátili a vystupovali sme bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nám do boja k Edrei.

Verš 21
Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Joz 12:6 - Hospodinov služobník Mojžiš s Izraelitmi ich pobil. Mojžiš, služobník Hospodinov, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaššeho.

Z 136 - Táto pieseň je mozaikovou skladbou zo starších náboženských piesní. Formou sa podobá našim litániám.

Z 136,2 - Slová "Boh nad bohmi,… Pán nad pánmi" sú hebraizmy ako "Boh vedomostí", čo je to isté ako najmúdrejší Boh atď., teda jediný Boh, najvyšší Pán.

Z 136,15 - Žalmista hovorí dosl., že "zhodil faraóna i jeho vojsko".

Z 136,23-26 - Je možné, že žalmista slovom "poníženie" chce naznačiť najväčšie poníženie izraelského národa, babylonské zajatie.