výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 40, 1-18

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. 3 Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. 4 Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina. 5 Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. 6 Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať. 7 Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. 8 Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, 9 že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon. 10 Radostne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa, Hospodin, ty to vieš. 11 Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. 12 Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia! 13 Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzhliadnuť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu. 14 Hospodin, ráč ma vyslobodiť! Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc! 15 Nech sa zahanbia a zapýria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnu zahanbene tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. 16 Nech zmeravejú od hanby tí, čo mi posmešne hovoria: Tak ti treba! 17 Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria: Hospodin je veľký. 18 Ja som však biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana, môj Bože, neváhaj!

Ž 40, 1-18

Verš 8
Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne,
Ž 37:31 - V srdci má zákon svojho Boha, jeho kroky sa nezachvejú.
Iz 51:7 - Počúvajte ma, vy čo poznáte spravodlivosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Nebojte sa ľudskej potupy, ich hanenie nech vás neubíja,

Verš 9
že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon.
Ž 35:18 - Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom.
Ž 111:1 - Haleluja! |TU(álef)|Tu Ďakujem Hospodinovi z celého srdca |TU(bét)|Tu v kruhu úprimných, v zhromaždení.

Verš 14
Hospodin, ráč ma vyslobodiť! Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc!
Ž 35:4 - Nech sa hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahanbení ustúpia, čo snujú zlo proti mne.
Ž 35:26 - Nech sa zahanbia a zapýria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hanbou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa.
Ž 70:2 - Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma! Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť!
Ž 71:13 - Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť.

Verš 6
Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať.
Heb 10:5 - A preto keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš,ale dal si mi telo.

Z 40 - Žalm je mesiášsky.

Z 40,7-11 - V týchto veršoch hovorí žalmista o spôsobe poďakovania za poskytnutú pomoc. Tvrdí, že človek sa môže najlepšie odvďačiť Bohu poslušnosťou, obetou ducha, a nie vonkajšími obetami, ktoré nestoja vonkoncom nič, ak pritom nepodriaďujeme svoju vôľu Božej vôli (Ž 51). "Nepraješ si,… nežiadaš", tieto výrazy neoznačujú v hebrejskej reči výlučne zápor, iba umenšujú, uberajú na dôležitosti veci, o ktorú ide."Vo zvitku"… príkaz plniť Božiu vôľu je napísaný v Písme.Pán žiada od svojho ľudu lásku a oddanosť (Dt 6,6; Prís 3,3; 7,3; Iz 51,7), ale jedine Kristus splnil dokonale tento príkaz a dal nám príklad, ako to máme robiť (Hebr 10,5-7; Jer 31,33; Jn 4,34; 6,38; 5,39; Lk 24,25-27 atď.).

Z 40,14-16 - Verše, čo nasledujú, sú aj v žalme 70. Poniektoré verše sa nachodia aj v žalme 35,4.21.27.