výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 130, 1-8

1 Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hospodin. 2 Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. 3 Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? 4 Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. 5 Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. 6 Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno. 7 Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. 8 On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

Ž 130, 1-8

Verš 3
Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí?
Ž 143:2 - Nesúď sa so svojím služobníkom; veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý.

Verš 4
Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.
2Sam 24:14 - Dávid povedal Gádovi: Som vo veľkých rozpakoch. Nech však radšej upadneme do ruky Hospodina, lebo jeho milosrdenstvo je veľké, len nech neupadnem do ruky človeka.

Verš 5
Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo.
Ž 27:14 - Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!
Hab 2:3 - Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.
Ž 40:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Verš 6
Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno.
Ž 5:3 - Vypočuj moje hlasné volanie, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím!
Ž 119:147 - Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám.
Ž 123:1 - Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.

Z 130 - Žalm je 6. z kajúcich žalmov; modlievame sa ho často, najmä v hodinkách za mŕtvych.

Z 130,1-2 - Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu "z hlbín". Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.

Z 130,4 - Pán odpúšťa naše hriechy, aby sa mu potom "v bázni slúžilo" (porov. Rim 2,4).

Z 130,8 - Žalmista končí presvedčením, že sa Pán zmiluje a odpustí svojmu ľudu všetky previnenia. Pán "vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí". Žalmista isto myslí na mesiášske prísľuby (porov. Jer 3,21-23; 24,7; 32,37-40; Ez 11,17-20).