výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 2, 1-12

1 Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? 2 Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému: 3 Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy! 4 Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. 5 Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká: 6 Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu. 7 Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. 8 Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. 9 Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. 10 Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť! 11 S bázňou slúžte Hospodinovi! Jasajte s chvením! 12 Bozkávajte syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

Ž 2, 1-12

Verš 8
Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva.
Ž 22:27 - Pokorní sa dosýta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia!
Ž 72:8 - Nech vládne od mora k moru, od Rieky až po okraje zeme.

Verš 1
Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti?
Sk 4:25 - Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo sa búria pohaniaa národy snujú daromné plány?

Verš 9
Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu.
Zjv 2:27 - bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby
Zjv 19:15 - Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha.

Verš 12
Bozkávajte syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.
Ž 34:8 - |TU(chét)|Tu Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich.
Prís 16:20 - Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine, blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina.
Iz 30:18 - Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.
Jer 17:7 - Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin.
Rim 9:33 - ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia,ale kto verí v neho, nebude zahanbený.
Rim 10:11 - Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.
1Pt 2:6 - Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň,uholný, vyvolený, vzácny;kto verí v neho, nebude zahanbený.

Verš 7
Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
Sk 13:33 - Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil.
Heb 1:5 - Veď komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil?A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom?
Heb 5:5 - Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil.

Z 2 - Druhý žalm je mesiášsky. A nie náhodou nasleduje po žalme, ktorý má na zreteli lásku k zákonu. Podstatou starozákonného náboženstva bolo práve toto dvoje: láska k zákonu a nádej i viera v Mesiáša. Žalm je takisto bez titulu, ale zo Sk 4,25 vysvitá, že jeho autorom je Dávid. Prorocký a mesiášsky charakter tohto žalmu viac ráz vyzdvihujú novozákonní inšpirovaní autori: Sk 4,25-28; 13,33; Rim 1,4; Hebr 1,5; 5,5; Zjv 12,5; 19,15 atď., židovská a kresťanská tradícia.

Z 2,1 - Plány daromné, lebo sa neuskutočnia.

Z 2,2 - Pán, hebr. Jahve, je pomenovanie Boha v jeho otcovskom vzťahu k vyvolenému národu. Pomazaný, Kristus, hebr. mâšiach, znamená prisľúbeného Mesiáša, ktorý bude mať hodnosť kráľovskú a kňazskú. Vysvetlenie tohto verša podávajú Sk 4,27, kde sa hovorí, že proti Ježišovi, Božiemu Synovi a Pomazanému, spolčili sa Herodes s Pilátom a pohanské národy aj izraelské kmene.

Z 2,4 - Boh sa vysmieva, tento antropomorfizmus (pripisovanie ľudských vlastností a spôsobov Bohu) treba chápať ako metaforu.

Z 2,6 - Na svojom svätom vrchu Sione. Sion je pahorok starého Jeruzalema, ktorý dobyl Dávid z rúk Jebuzejcov. Volá sa svätým, lebo tam preniesli archu zmluvy. Ale Sion často znamená celý Jeruzalem a považuje sa za sídlo Boha a Mesiáša. Tak aj na našom mieste.

Z 2,7 - V tretej strofe už sám Mesiáš hovorí a oznamuje Pánovo rozhodnutie, ktorým je ustanovený za univerzálneho Kráľa. Najprv vyhlasuje svoje večné zrodenie. Pán mi povedal. Pán - Jahve, ide výslovne o Boha, ktorý hovorí Mesiášovi: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil." Tu nejde o adoptívne synovstvo, ale o prirodzený zrod.

Z 2,8-9 - Tomuto synovi, ktorý sa stal človekom pre spásu ľudstva, Boh prisľubuje panstvo nad národmi a zemskými končinami, teda moc bezvýhradnú. Plné uskutočnenie tohto proroctva bude v Cirkvi, ktorú Mesiáš založí, a časy pred koncom sveta ukážu plnosť pravdy týchto slov (Zjv 2,25-27).