výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 132, 1-18

1 Pútnická pieseň. Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil, 2 keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Mocnému Jákobovmu: 3 Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, neľahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, 4 očiam nedoprajem spánok ani viečkam zdriemnutie, 5 kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu Mocnému. 6 Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaarských nivách. 7 Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. 8 Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci! 9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. 10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. 11 Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. 12 Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. 13 Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok: 14 Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal. 15 Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom. 16 Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú. 17 Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. 18 Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.

Ž 132, 1-18

Verš 11
Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.
2Sam 7:12 - Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc.
1Kr 8:25 - Teraz však Hospodin, Bože Izraela, splň svojmu služobníkovi a môjmu otcovi Dávidovi aj prísľub, keď si povedal: Neostaneš bez nástupcu, ktorý by predo mnou sedel na izraelskom tróne, pokiaľ tvoji synovia budú dbať na svoju cestu, aby sa správali tak ako ty.
2Krn 6:16 - Teraz však Hospodin, Bože Izraela, splň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, i ďalší prísľub. Povedal si mu: Nebudeš bez nástupcu, ktorý by sedel na tróne Izraela, pokiaľ tvoji potomkovia budú dbať na svoju cestu a riadiť sa mojím zákonom, ako si sa ním riadil ty predo mnou.
Lk 1:69 - a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida,

Verš 16
Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú.
2Krn 6:41 - Nuž teda, Hospodin, Bože, povstaň k miestu svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci. Tvoji kňazi, Hospodin, Bože, nech sa priodejú spásou a tvoji zbožní nech blažene plesajú.

Verš 3
Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, neľahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam,
1Krn 15:1 - V Dávidovom meste si Dávid postavil budovy, pripravil pre Božiu archu miesto, roztiahol nad ním stan

Verš 14
Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.
Ž 132:8 - Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci!
Ž 68:16 - Vrchovina Bášan je vrchovinou božstiev, vrchovina Bášan má mnoho štítov.

Verš 17
Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému.
Lk 1:69 - a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida,

Z 132 - Žalm je mesiášsky, verše 11 a 12 sa v plnom zmysle vyplnia len na Mesiášovi. V žalme sa jasne rozlišuje Dávidova osoba od jeho potomka, Mesiáša.

Z 132,2 - "Mocný Jakubov" je pomenovanie Boha (Gn 49,24; Iz 49,26; 60,16).

Z 132,3 - 2 Sam 7,1-2; 1 Krn 17,1.

Z 132,6 - "Počuli sme, že archa je v Efrate" - keď mal Dávid preniesť archu zmluvy z Kirjatiarimu na Sion, zvesť o tom sa rozšírila po jeho kráľovstve. Počuli totižto, že je neďaleko Betlehema, odkiaľ pochádzal Dávid, v kraji Efrata. V žalme sa hovorí: "Našli sme ju na jaarských nivách", čo je to isté ako Kirjatiarim. Odtiaľ Dávid preniesol v slávnostnom sprievode archu na Sion (1 Sam 7,1; 2 Sam 6,2).

Z 132,8 - Slová sú známe už z Mojžišových čias. Izraeliti sa ich modlili vždy, keď sa archa pohýnala na cestu po púšti (Nm 10,35.36; Ž 68,2). Odteraz už nebude putovať z miesta na miesto, lebo odvtedy, čo ju odniesli zo Šíla (1 Sam 4,3 n.), nemala pevný príbytok.

Z 132,11 - "Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou"- tieto slová sú paralelné so slovami 2. verša. Vzťahujú sa na Boží sľub, ktorý dal Pán Dávidovi skrze proroka Nátana v čase, keď Pán odkázal, aby mu Dávid nestaval chrám (2 Sam 7,5-16; Ž 89,4-5.29-38).

Z 132,17 - Tento verš sa nedá vysvetliť inakšie ako o Mesiášovi. Tak ho chápe celá katolícka tradícia.

Z 132,18 - Na hlave mesiášskeho kráľa bude naveky žiariť Pánov "diadém". Mesiáš bude kráľom Izraela.