výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 50, 1-23

1 Ásafov žalm. Boh, Boh Hospodin, hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. 2 Zo Siona, z dokonalej krásy skvie sa Boh. 3 Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. 4 Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. 5 Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. 6 Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. — Sela — 7 Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael! Ja som Boh, tvoj Boh. 8 Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. 9 Nevezmem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov, 10 lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. 11 Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. 12 Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. 13 Či jedávam mäso býkov a pijem krv capov? 14 Prines Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby! 15 Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. 16 Bezbožnému však Boh hovorí: Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, 17 ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová?! 18 Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. 19 Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. 20 Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. 21 Toto stváraš, a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to. 22 Pochopte to vy, čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil. 23 Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

Ž 50, 1-23

Verš 12
Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom.
Ex 19:5 - Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Dt 10:14 - Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej.
Jób 41:11 - Z papule mu vychádzajú pochodne, prskajú ohnivé iskry.
Ž 24:1 - Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.
1Kor 10:26 - lebo: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.
1Kor 10:28 - Ak vám niekto povie: Toto bolo obetované modlám!, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu;

Verš 14
Prines Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby!
Dt 23:23 - Ak nebudeš sľubovať, nezhrešíš.
Jób 22:27 - Poprosíš ho a vypočuje ťa a ty splníš, čo si mu sľúbil.
Ž 76:11 - Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš.
Kaz 5:4 - Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš, a nesplníš.

Z 50 - Tento žalm je prvý od Asafa, jedného z troch majstrov chóru, dirigenta hudby vo svätyni za Dávida (1 Krn 6,24; 16,4-5; 25,2). Asaf napísal aj iné žalmy, ako to dosvedčuje 2 Krn 29,30; Neh 12,46. Žalm vznikol v čase, keď ešte jestvovali obety, keď Jeruzalem stál vo svojej nádhere.Ústrednou myšlienkou žalmu je daromnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený, nie sú to obety chvály a srdca, lebo v nich chýba to podstatné, dobré vnútorné zmýšľanie.

Z 50,20 - "Syn matky" je najbližší príbuzný najmä vtedy, keď pre starozákonné mnohoženstvo bratia mávali spoločného otca, ale rozličné matky.