výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 68, 1-36

1 Zbormajstrovi. Dávidov. Žalm. Pieseň. 2 Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozpŕchnu, zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia. 3 Ako býva odviaty dym, tak ich rozoženieš; ako sa pri ohni rozpúšťa vosk, tak zahynú bezbožní pred Bohom. 4 Spravodliví sa však tešia a jasajú, pred Bohom radostne plesajú. 5 Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch! Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin! 6 Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh vo svojom svätom príbytku. 7 Boh pripravuje domov osamelým, väzňov privádza k blahobytu, ale odbojníci zostanú vo vyprahnutom kraji. 8 Bože, keď si šiel na čele svojho ľudu, keď si kráčal pustatinou, — Sela — 9 otriasala sa zem, nebo sa rozpršalo pred Bohom, pred Bohom zo Sinaja, pred Bohom, Bohom Izraela. 10 Hojným dažďom, Bože, zvlažil si svoje dedičstvo, čo bolo zomdleté, to si osviežil. 11 Tam nachádza tvoje tvorstvo príbytok, vo svojej dobrote, Bože, pripravil si ho pre biednych. 12 Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva: 13 Utekajú králi vojsk, utekajú a pani domu delí korisť. 14 Zostanete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, jej perute sú zo žltkastého zlata. 15 Keď Všemohúci rozháňal kráľov, snežilo na Calmóne. 16 Vrchovina Bášan je vrchovinou božstiev, vrchovina Bášan má mnoho štítov. 17 Prečo vy, strmé štíty, zazeráte na vrch, na ktorom chce bývať Boh? Skutočne, Hospodin tam bude sídliť natrvalo! 18 Božích vozov sú desaťtisíce, nespočetné tisíce, na nich prišiel Pán zo Sinaja do svätyne. 19 Vystúpil si na výšinu, priviedol si zajatcov, ľudí si prijal do daru, ešte aj odbojníkov, aby si trónil, Hospodin, Bože! 20 Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása. — Sela — 21 Náš Boh je Boh záchrany, Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. 22 Áno, Boh rozdrví hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto zotrváva vo vinách. 23 Pán povedal: Privediem ťa späť z Bášanu, privediem ťa späť z hlbín mora, 24 aby si si opláchol nohy v krvi, aby sa aj jazyku tvojich psov ušlo z nepriateľov. 25 Bože, bolo vidieť tvoje sprievody, sprievody môjho Boha, Kráľa, ísť do svätyne. 26 Vpredu šli speváci, vzadu hudobníci, uprostred devy s bubnami. 27 V zhromaždeniach zvelebujte Boha, Hospodina, vy, čo pochádzate z Izraela! 28 Na čele je najmenší kmeň, Benjamín, je tu zástup kniežat Júdu, sú tu kniežatá Zebúluna, kniežatá Naftáliho. 29 Dokáž, Bože, svoju moc! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás 30 zo svojho chrámu nad Jeruzalemom! Králi ti budú prinášať dary. 31 Obor sa na zver v tŕstí, na stádo býkov s teľcami národov. Pošliap tých, čo bažia po striebre, rozožeň bojachtivé národy! 32 Prídu veľmoži z Egypta, Kúš vystrie ruky k Bohu. 33 Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, — Sela — 34 ktorý sa nesie na nebesiach, na nebesiach odvekých! Čujte, ako znie jeho hlas, jeho mocný hlas! 35 Zvestujte Božiu moc! Jeho vznešenosť je nad Izraelom, jeho moc je v oblakoch. 36 Boh vzbudzuje úžas vo svojich svätyniach. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Nech je zvelebený Boh!

Ž 68, 1-36

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov. Žalm. Pieseň.
Nm 10:35 - Keď sa mala archa pohnúť, Mojžiš hovorieval: Povstaň, Hospodin, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia, nech pred tebou zutekajú tí, čo ťa nenávidia.

Verš 8
Bože, keď si šiel na čele svojho ľudu, keď si kráčal pustatinou, — Sela —
Ex 19:1 - Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť.

Verš 16
Vrchovina Bášan je vrchovinou božstiev, vrchovina Bášan má mnoho štítov.
Ž 87:1 - Od Kórachovcov. Žalm. Pieseň. Jeho základy sú na posvätných vrchoch.
Ž 132:13 - Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok:

Verš 18
Božích vozov sú desaťtisíce, nespočetné tisíce, na nich prišiel Pán zo Sinaja do svätyne.
Ef 4:8 - Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary.

Verš 22
Áno, Boh rozdrví hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto zotrváva vo vinách.
Nm 21:33 - Nato sa obrátili a šli hore bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg vytiahol so všetkým svojím ľudom do Edrei do boja proti nim.
Ex 14:29 - Izraeliti však prešli stredom mora po suchu; vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane.

Verš 29
Dokáž, Bože, svoju moc! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás
1Kr 10:10 - Potom darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nikdy sa už nedoviezlo toľko voňaviek, ako darovala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi.
1Kr 10:24 - Celý svet navštevoval Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca.
2Krn 32:23 - Mnohí prinášali do Jeruzalema Hospodinovi dary a judskému kráľovi Chizkijovi cennosti. Odvtedy si ho vysoko vážili všetky národy.
Ž 72:10 - Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky.
Ž 76:11 - Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš.

Z 68 - Tento žalm je jeden z najkrajších, ale aj najťažších. Keďže ústrednou myšlienkou žalmu je oslava Jahveho - Seba'oth, Pána zástupov, ktorý doteraz dožičil mnohé víťazstvá Izraelu a ktorý prichádza na Sion, aby tam sídlil a aby odtiaľ riadil osudy Izraela a všetkých národov, je pravdepodobné, že žalm vznikol v časoch, keď Dávid dal preniesť archu zmluvy do nového príbytku na Sion (2 Sam 6,1; "Zorell", 112).

Z 68,8 - "Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu" v ohňovom a oblačnom stĺpe (Ex 13,21 n.; Nm 14,14).

Z 68,14 - Verš 14. je najťažší z celého žalmu. Zdá sa však, že je tu narážka na kmene Izraela, ktoré sa nezúčastnili na boji - "spali" - venovali sa paseniu oviec (Sdc 5,15 n.), zatiaľ čo Izrael, "holubica", bojoval. Jeho zbrane, "striebro", sa leskli na slnku, "zlato" by bola korisť.

Z 68,15 - "Selmon" je vrch v pohorí "Hauranu", juhovýchodne od Damasku; Ptolemaius (Geografia 5, 15, 8) ho uvádza pod menom Asalmonon.

Z 68,31 - "Zažeň obludu, čo sa skrýva v tŕstí" - krokodíl skrytý v šachorine Nílu bol odznak Egypta (Iz 19,6; Ez 29,3.4). "Čriedu býkov s teľcami národov" - húf vladárov, vodcov, a národy, ktoré idú za nimi (ako teľce).