výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 25, 1-22

1 Dávidov. |TU(álef)|Tu Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. 2 |TU(bét)|Tu V teba som dúfal, nech nie som zahanbený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. 3 |TU(gimel)|Tu Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba. Zahanbení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. 4 |TU(dálet)|Tu Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch! 5 |TU(hé)|Tu Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň. 6 |TU(váv)|Tu Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. 7 |TU(zajin)|Tu Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj! Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. 8 |TU(chét)|Tu Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. 9 |TU(tét)|Tu Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svojej ceste. 10 |TU(jod)|Tu Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. 11 |TU(kaf)|Tu Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 12 |TU(lámed)|Tu Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. 13 |TU(mém)|Tu Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. 14 |TU(nún)|Tu Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou. 15 |TU(sámek)|Tu Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy z osídel. 16 |TU(ajin)|Tu Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. 17 |TU(pé)|Tu Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí! 18 |TU(cádé)|Tu Pozri sa na moju biedu a trápenie! Sním zo mňa všetky hriechy! 19 |TU(réš)|Tu Pozri, koľko mám nepriateľov! Ukrutne ma nenávidia. 20 |TU(šín)|Tu Ochraňuj mi život a vysloboď ma! Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. 21 |TU(táv)|Tu Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. 22 Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap!

Ž 25, 1-22

Verš 2
|TU(bét)|Tu V teba som dúfal, nech nie som zahanbený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Ž 22:5 - Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval.
Ž 31:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 34:5 - |TU(dálet)|Tu Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz.

Verš 3
|TU(gimel)|Tu Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba. Zahanbení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.
Rim 10:11 - Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.

Verš 4
|TU(dálet)|Tu Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch!
Ž 27:11 - Hospodin, ukáž mi svoju cestu! Navzdory utláčateľom veď ma po priamom chodníku.
Ž 86:11 - Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Sústreď moju myseľ, aby som mal bázeň pred tvojím menom.
Ž 119:1 - |TU(álef)|Tu Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona.

Verš 6
|TU(váv)|Tu Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov.
Ž 103:17 - No Hospodinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch,
Ž 106:1 - Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.
Ž 107:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 117:2 - lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až naveky! Haleluja!
Ž 136:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Jer 33:11 - hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, čo hovoria: Oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky, a tých, ktorí prinášajú obetu vďaky do Hospodinovho domu, lebo zmením údel krajiny a bude ako na počiatku — znie výrok Hospodina.

Z 25 - Žalm je alfabetický, verše sa začínajú jednotlivými písmenami hebrejskej abecedy.