výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 25, 1-22

1 Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, 2 v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, ať se zahanbení nedočkám, ať nade mnou nejásají moji soupeři! 3 Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní! 4 Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. 5 Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! 6 Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. 7 Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na mě pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! 8 Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. 9 Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. 10 Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. 11 Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! 12 Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již má si vyvolit. 13 Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem. 14 Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. 15 K Hospodinu stále mé oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! 16 Smiluj se, prosím, na mě pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! 17 Zbav mě soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď mě z mých úzkostí! 18 Hleď na mou bídu, na mé trápení, všechny mé hříchy odpusť mi. 19 Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí mě! 20 Opatruj mou duši, zachraň mě, k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben! 21 Poctivost a přímost kéž střeží mě, vždyť ty, Hospodine, jsi má naděje! 22 Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení!

Ž 25, 1-22

Verš 2
v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, ať se zahanbení nedočkám, ať nade mnou nejásají moji soupeři!
Ž 22:5 - Naši otcové v tebe doufali, doufali a tys je vysvobozoval.
Ž 31:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 34:5 - Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl.

Verš 3
Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní!
Iz 28:16 - Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne, neukvapí se.
Rim 10:11 - Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame."

Verš 4
Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
Ž 27:11 - Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď mě stezkou srovnanou!
Ž 86:11 - Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil!
Ž 119:1 - Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!

Verš 6
Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků.
Ž 103:17 - Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty
Ž 106:1 - Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Ž 107:1 - Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Ž 117:2 - Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja!
Ž 136:1 - Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky!
Jer 33:11 - hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin.

Z 25 - Žalm je alfabetický, verše sa začínajú jednotlivými písmenami hebrejskej abecedy.