výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 64, 1-11

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel mě ochraňuj. 3 Před úklady zlých mě prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! 4 Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. 5 Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! 6 Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, 7 "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka! 8 Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! 9 Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese. 10 Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! 11 Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné!

Ž 64, 1-11

Verš 4
Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými.
Ž 11:2 - Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné!

Z 64 - Žalm sa obsahom podobá 4. žalmu.