výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 13, 1-6

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na mě navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? 3 Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? 4 Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni mé oči, ať jako mrtvý neusnu! 5 Ať můj sok neřekne: "Už jsem ho porazil!" Mí nepřátelé ať neslaví mé selhání. 6 Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou mé srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval!

Ž 13, 1-6

Verš 4
Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni mé oči, ať jako mrtvý neusnu!
Ž 25:2 - v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, ať se zahanbení nedočkám, ať nade mnou nejásají moji soupeři!