výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 12, 1-9

1 Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. 2 Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! 3 Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! 4 Ať už Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazyky! 5 Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" 6 Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván! 7 Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. 8 Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! 9 Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá!

Ž 12, 1-9

Verš 1
Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův.
Iz 57:1 - Spravedliví umírají a nikomu to nevadí; zbožní lidé navždy odcházejí a nikdo na to nemyslí, že spravedliví odcházejí před neštěstím.

Verš 6
Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván!
2Sam 22:31 - Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají!
Ž 18:30 - S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám!
Ž 119:140 - Tvé výroky jsou zcela ryzí, já, tvůj služebník, je miluji!
Prís 30:5 - Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.

Z 12 - Modlitba v prorockom štýle. Proti ľudskej lži stojí pravda Božieho slova a Božích prísľubov.

Z 12,7 - Pretavené striebro… sedem ráz čistené - ide o hyperbolu najčistejšieho striebra, označujúcu, že Božie slovo neobsahuje v sebe nič iné, je len tým, čím je. Boží výrok je čistá pravda, čistá a ďaleká od ľudskej nedokonalosti. Boh určite dodrží svoje sľuby.