výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 72, 1-20

1 Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! 2 Ať soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. 3 Ať hory přinesou lidu blahobyt, pahorky ať spravedlnost skýtají. 4 Ať chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ať ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí! 5 Ať žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. 6 Ať je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. 7 Ať v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt, až dokud měsíc nezmizí. 8 Ať panuje od moře až k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. 9 Ať se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé ať lížou prach! 10 Ať mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby ať mu dary přinesou. 11 Ať se mu všichni králové klaní, všechny národy ať slouží mu! 12 Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. 13 S nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům zachrání. 14 Vysvobodí je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! 15 Ať žije král, zlato ze Sáby ať mu dávají! Ať se za něho stále modlí, celý den ať mu žehnají! 16 Ať hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na horských vrcholcích! Ať jeho klasy jak Libanon se vlní, jeho města ať kvetou jak tráva na poli! 17 Ať jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce ať jeho věhlas vydrží! Ať jsou v něm požehnány všechny národy, za blaženého ať jej prohlásí! 18 Ať je požehnán Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný divy působí! 19 Jeho slavné jméno ať je požehnané navěky, jeho slávy ať je plná celá zem! Amen! Amen! 20 Zde končí modlitby Davida, syna Jišajova.

Ž 72, 1-20

Verš 12
Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci.
Jób 29:12 - chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce.

Verš 5
Ať žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají.
Ž 89:36 - Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida?

Verš 6
Ať je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí.
2Sam 23:4 - je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země.

Z 72 - Tradícia, tak kresťanská ako aj židovská (Targum Midraš), považuje žalm za mesiášsky. Doslovné splnenie tohto žalmu uskutočnilo sa len na Mesiášovi.

Z 72,1 - "Kráľ a kráľov syn" je jedna a tá istá osoba.

Z 72,3 - "Vrchy a pahorky" predstavujú celú Palestínu, hornatú zem.

Z 72,5 - Mesiášovo kráľovstvo bude večné. Vyjadruje sa to trvaním "slnka a mesiaca".

Z 72,8 - Mesiáš bude vládnuť celým svetom.

Z 72,10 - Autor takto ohraničil tri svetové diely, ktoré boli známe v tom čase: Áziu, Európu a Afriku.

Z 72,14 - "V jeho očiach je vzácna ich krv", ich život; nedovolí vyliať nevinnú krv (Ž 116,15).

Z 72,18 - Verše nepatria k žalmu, sú chválospevom, doxológiou na konci Druhej knihy žalmov.