výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 7, 1-18

1 Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín. 2 Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň mě, všech pronásledovatelů zbav! 3 Jinak mě jako lev rozervou na kusy, rozsápají mě, nebude mi pomoci! 4 Hospodine, Bože můj, jestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví, 5 jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), 6 pak ať mě honí a chytí protivník, ať pošlape můj život na zemi, mou čest ať v prachu vyválí! séla 7 Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádek! 8 Shromáždění národů ať tě obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - 9 Hospodin bude soudit národy! Obhaj mě, Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! 10 Ukonči podlost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce i svědomí! 11 Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! 12 Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. 13 Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří, 14 smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. 15 Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! 16 Ten jámu kopal, až ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil. 17 Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí! 18 Hospodina budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší!

Ž 7, 1-18

Verš 9
Hospodin bude soudit národy! Obhaj mě, Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší!
1Krn 28:9 - A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy tě odvrhne.
Jer 11:20 - Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při.
Jer 17:10 - "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží."
Jer 20:12 - Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při.
Zjv 2:23 - Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

Verš 14
smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví.
Jób 15:35 - Počnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!"
Iz 59:4 - Nikdo nevolá po spravedlnosti, nezastává se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí.

Verš 15
Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež!
Jób 4:8 - Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí.
Ž 9:15 - abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil!
Ž 10:2 - Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili!
Prís 5:22 - Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázne.
Prís 26:27 - Kdo jámu kopá, sám do ní padá; kdo valí balvan, toho zavalí.
Kaz 10:8 - Kdo jámu kopá, ten do ní padá, kdo boří zeď, toho uštkne had.

Z 7,1 - Kto je Kúša? Pravdepodobne bol to jeden zo Šaulových dvoranov alebo vodcov, ktorí nenávideli Dávida a za každú cenu sa snažili zbaviť sa ho.

Z 7,7 - "Vystúp na súde, ktorý si ty nariadil", značí skutočnosť, že Boh dobrých ochraňuje a zlých tresce, ale tu môže byť aj náznakom všeobecného súdu, ktorý proroci volajú "dňom Pánovým", tým viac, že v nasledujúcom verši prechádza myšlienka od súdu nad jednotlivcami na súd všeobecný.

Z 7,9 - "Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti". Žalmista prichádza pred trón Sudcu a dôverujúc v svoju nevinnosť, žiada o rozsudok. Hovorí nielen za seba, ale za všetkých spravodlivých. Tu treba vidieť aj centrálnu ideu celého žalmu.