výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 30, 1-13

1 Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. 2 Vyvyšovat tě budu, Hospodine, tys mě pozdvihl, nenechal jsi mé nepřátele jásat nade mnou! 3 Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys mě uzdravil. 4 Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi mě, abych do jámy nepadl! 5 Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti! 6 Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání! 7 Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" 8 Ve své přízni, Hospodine, jsi mě jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen! 9 K tobě, Hospodine, volám, tebe, Pane můj, prosím o milost. 10 Čemu prospěje prolití mé krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnosti? 11 Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník! 12 Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls mě radostí! 13 Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím tě navěky!

Ž 30, 1-13

Verš 4
Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi mě, abych do jámy nepadl!
Ž 97:12 - Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti!

Z 30,12 - Rúcho pokánia a smútku - "vrecovina, zrebné vrece, žinenka" (hebr. šaq).