výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 41, 1-14

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! 3 Hospodin ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátel. 4 Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! 5 Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" 6 Mí nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře už brzo? Už jeho jméno vymizí?" 7 Kdykoli mě navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. 8 Všichni mí nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí: 9 "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" 10 Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. 11 Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! 12 Takto poznávám, že máš mě rád, když můj protivník nade mnou nejásá. 13 Ty mě podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti mě stavíš navěky. 14 Ať je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků až navěky! Amen! Amen!

Ž 41, 1-14

Verš 9
"Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!"
Jn 13:18 - Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil; ať se ale naplní Písmo: ‚Ten, který jí se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.'

Z 41,10 - Dávidov radca a dobrý priateľ Achitofel sa pridal za Absolónovej vzbury k vzbúrencom v Hebrone (2 Sam 15,12-15). Vo verši 10. je Achitofel predobrazom zradcu Judáša (Jn 13,18; 17,12; Sk 1,16), a tak žalm je prorocký a nepriamo (typicky) mesiášsky. Dávid je tu predobrazom Ježiša Krista.

Z 41,14 - V 14. verši, ktorý nepatrí k žalmu, je chválospev na Pána a je to zakončenie Prvej knihy žalmov ako 72,18 a 106,48.