výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 109, 1-31

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože, má chloubo, přeruš své mlčení! 2 Ústa si na mě otvírají zrádci zlí, pomlouvají mě lživými jazyky! 3 Nenávistnými slovy mě zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. 4 Za moje přátelství mě obviňují, zatímco přináším své modlitby. 5 Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za mé přátelství. 6 Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici ať mu stojí žalobce! 7 Až bude souzen, ať je za zločince, i jeho modlitba ať hříchem je! 8 Ať jeho život trvá jen krátce, jeho pověření ať jiný převezme! 9 Ať jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ať ovdoví! 10 Ať jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin! 11 Ať lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění ať si vezmou cizinci! 12 Ať nemá nikoho, kdo by ho měl rád, ať není, kdo by jeho sirotky litoval! 13 Ať jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno ať v příštím pokolení vymizí! 14 Ať na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky ať není zahlazen! 15 Ať je má Hospodin před sebou vždycky, ať jejich památku ze země vyhladí! 16 Proto, že na laskavost ani nepomyslel, nuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci měl! 17 Miloval prokletí, tak ať ho raní, nestál o požehnání, tak ať ho opustí! 18 Jak oděv oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. 19 Ať ho to prokletí zahalí jako plášť, ať ho vždy obepíná jako pás! 20 Takto ať Hospodin ztrestá mé žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. 21 Hospodine, Pane, ty ale zastaň se mě pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň mě! 22 Nuzný ubožák, to jsem já, srdce mě bolí v útrobách. 23 Jako stín navečer ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášen. 24 Od postu se mi chvějí kolena, mé tělo hubne a sesychá. 25 Lidem jsem už jenom pro posměch, hlavami potřásají, když vidí mě. 26 Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň mě! 27 Takto ať poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. 28 Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, ať se zastydí ti, kdo mě napadli, ať se zaraduje tvůj služebník! 29 Ať se mí žalobci oblečou do hanby, ať jsou zahaleni pláštěm ostudy! 30 Hospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. 31 Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci zachránil!

Ž 109, 1-31

Verš 15
Ať je má Hospodin před sebou vždycky, ať jejich památku ze země vyhladí!
Jób 18:17 - Na zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji.
Ž 34:16 - Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.

Verš 3
Nenávistnými slovy mě zasypali, bezdůvodně proti mně bojují.
Ž 69:4 - Křikem jsem vyčerpán, hrdlo mě pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak!

Verš 7
Až bude souzen, ať je za zločince, i jeho modlitba ať hříchem je!
Prís 15:8 - Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení má v modlitbě poctivých.
Prís 28:9 - Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná!

Z 109 - Žalm je od Dávida. Potvrdzuje to aj obsah žalmu, ale najmä sv. Peter (Sk 1,16-20), ktorý 8. verš tohto žalmu vykladá o Judášovi a žalm pripisuje Dávidovi.V slovnom zmysle je žalm starozákonnou modlitbou. Podobá sa žalmu 52. Žalm je však aj mesiášsky. Otcovia celý žalm považujú za priamo mesiášsky, preklínanie však odďaľujú z Ježišových úst, ktorý bol "tichým Baránkom" (Iz 53,7) a modlil sa za svojich nepriateľov.Nám je divné, a mnohí sa môžu aj pohoršiť, že žalmista - inšpirovaný svätopisec - vyslovuje kliatby proti svojim nepriateľom. Prieči sa to svätosti knihy, je to celkom cudzie láskavému Bohu, ktorý je hlavným autorom tohto žalmu, a vonkoncom to nemožno ani len obrazne vložiť do úst Ježiša Krista. Na objasnenie tejto ťažkosti niekoľko poznámok: 1. Sme v SZ, kde sú mnohé veci ešte nedokonalé, a v SZ platil ako norma spravodlivosti zákon odvety (Ex 21,12.23-25; Lv 24,17-21). 2. Tieto kliatby nie sú ani tak prianím zla, ako skôr predpoveďou, že nešľachetníka stihne zaslúžený trest. 3. Tieto kliatby nevychádzajú z pomstivej duše žalmistu, nebráni svoju vec, lež Božiu česť a Božiu spravodlivosť. 4. Žalmista sa nechce pomstiť sám osobne, ani si to nežiada, ale celú vec necháva na Pána.

Z 109,1 - "Bože, chvála moja", v zmysle, že Dávid chváli Boha a vždy ho bude chváliť.