výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 118, 1-29

1 Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! 2 Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" 3 Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" 4 Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" 5 Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. 6 Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! 7 Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo mě nenávidí, uvidím! 8 Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. 9 Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. 10 Všichni pohané mě obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. 11 Znovu a znovu mě obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. 12 Jak vosy se na mě sesypali, jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil! 13 Doráželi na mě, abych pad, Hospodin je však pomoc má. 14 Má síla, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! 15 Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla, 16 Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!" 17 Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! 18 Hospodin mě přísně potrestal, smrti mě ale nevydal! 19 Otevřete mi brány spravedlnosti, ať jimi projdu vzdát Hospodinu dík! 20 Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. 21 Ty jsi mě vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys mě zachránil! 22 Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. 23 Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. 24 Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit! 25 Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar! 26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! 27 Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! 28 Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit! 29 Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!

Ž 118, 1-29

Verš 8
Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Ž 62:8 - V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má.
Ž 146:3 - Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže.
Jer 17:5 - Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.
Jer 17:7 - Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.

Verš 16
Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!"
Lk 1:51 - Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky.

Verš 22
Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným.
Iz 8:14 - On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem.
Iz 28:16 - Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne, neukvapí se.
Mt 21:42 - Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'
Mk 12:10 - Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným.
Lk 20:17 - Podíval se na ně a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'?
Sk 4:11 - To je ten ‚kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.'
Rim 9:33 - jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame."
Ef 2:20 - Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
1Pt 2:4 - Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem,
1Pt 2:7 - Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to "Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným,"

Verš 6
Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
Rim 8:31 - Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).