výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 52, 1-11

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův. 2 Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." 3 Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! 4 Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. 5 Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla 6 Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! 7 Bůh tě však navždy porazí, chytne tě, z domova uchvátí, ze země živých tě vyhladí! séla 8 Spravedliví užasnou, až to uvidí, nakonec se ti zasmějí: 9 "Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" 10 Já ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád. 11 Chválit tě budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými!

Ž 52, 1-11

Verš 1
Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův.
1Sam 22:9 - Nato se ozval Doeg Edomský, představený Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k Achimelechovi, synu Achitubovu.

Verš 9
"Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!"
Ž 22:31 - Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky.

Z 52,1 - Porov. 1 Sam 21,8; 22,9 n.